Veřejný prostor a jeho význam pro veřejnou diskuzi

Řešitel aktivity:
Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR)

Výzkumná aktivita se zabývá obsahem a významem veřejného prostoru pro vznik a kultivaci celospolečenských témat. Veřejný prostor je chápan ve dvojím smyslu – jako jakési veřejné fórum, které tvoří zázemí pro politické a filosofické diskuze (typicky média a jiné formy komunikace), zároveň je veřejný prostor také to, co tvoří materiální součást naší existence (náměstí, ulice a parky). Mezi těmito dvěma póly potom dochází k interakci širokého pole aktérů, kteří se různou měrou podílejí na tvorbě veřejných politik a interpretaci základních celospolečenských hodnot. Předpokládá se uspořádání dvou workshopů, které se zaměří na analýzu těchto výše uvedených aspektů veřejného prostoru. Dalším výstupem je výstava v GHMP a s ní spojená interdisciplinární konference. Hlavním výstupem bude kniha, která se bude z různých pozic vyjadřovat k roli veřejného prostoru v debatě o konturách společnosti ve 21. století