Genderové aspekty blízkovýchodních konfliktů se zaměřením na Sýrii a Irák

Řešitelka aktivity:
Mgr. Gabriela Özel-Volfová (Orientální ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita „Genderové aspekty blízkovýchodních konfliktů se zaměřením na Sýrii a Irák“ se zaměří na analýzu dopadů válečných konfliktů na životy žen v Sýrii a Iráku. Cílem výzkumu bude vysledovat, jak válečné konflikty v oblasti ovlivnily životy tamních žen a změnily jejich tradiční společenské role. Kromě obecné analýzy následků konfliktu ve formě násilí spáchaného na ženách se výzkum zaměří zejména na nové role, které ženy v důsledku války byly nuceny přijmout a které byly do té doby výsadou mužů, jako například ekonomická podpora rodiny, účast v přímém boji, apod.  Výzkum chce poopravit běžné nazírání na Blízkovýchodní ženy jakožto pasivní bytosti podřazené mužům a rozbít předsudky o tom, že ženy ve válečných konfliktech jsou pouhými obětmi násilí. Přínosem pro českou odbornou i veřejnou obec bude bližší porozumění komplexnosti Blízkovýchodní problematiky za pomocí genderové analýzy (a gender-informed analysis). Výstupy z projektu dále mohou pomoci vládním či nevládním subjektům, které se v regionu angažují, přistupovat k oblasti s větší informovaností a účinnějšími nástroji pomoci.