Jazyková komunikace coby základ interkulturního soužití – Prozodie hovorové čínštiny

Řešitelka aktivity:
PhDr. Hana Třísková, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměří na čínštinu jako tónový jazyk, jehož zvuková stránka je velmi obtížná. Vlivem přízvuku, větné intonace, rychlého řečového tempa apod. v reálné běžné řeči nabývají slova podoby leckdy značně odlišné od podoby izolované (nastávají např. až drastické modifikace původních tónů, redukce hlásek, krácení/dloužení slabik atd.). Standardní výuka výslovnosti čínského jazyka se zaměřuje pouze na izolovaná slova. Jejich modifikace ve větném kontextu nebývají ani teoreticky vykládány, ani prakticky procvičovány. Výzkumná aktivita v podobě třídenního workshopu (pro studentky a studenty z Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého Olomouc, Masarykovy univerzity Brno) se zaměří na vysvětlení zákonitostí chování čínských slov a jejich tónů v kontextu reálné komunikace. Zásadní důraz bude přitom kladen na praktické procvičení a utvrzení naučeného v řečové produkci. Jako host vystoupí v úvodu doc. Volín s obecným fonetickým výkladem o prozodických rysech řeči. Protože hovorová čínština jeví v tomto směru mnohé podobnosti s angličtinou, bude konkrétně osvětlen i anglický přízvuk.