Mezinárodní konference: Demokracie ve střední Evropě a současné výzvy

Řešitelka aktivity:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
(Sociologický ústav AV ČR)

Spokojenost se stavem demokracie je ovlivněna kvalitou výstupů, jinými slovy toho, jak efektivně dokáže vláda vládnout a plnit očekávání občanů.  V postkomunistických zemích střední Evropy – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku se demokracie stala „jedinou hrou ve městě“. To ale neznamená, že nemůže docházet ke zvratům, porušování pravidel, selhání státu (jak ukazuje vývoj v Maďarsku a v Polsku v posledních letech). Měření demokracie je velkou teoretickou a metodologickou výzvou – existuje řada konceptů a modelů demokracie, a také způsobů jak kvalitu demokracie měřit. Každý z nich má své silné a slabé stránky, které výrazně ovlivňují výsledné analýzy. Na konferenci výzkumné aktivity budou představeny a diskutovány hlavní používané mezinárodní modely komparativního výzkumu demokracie a vládnutí. Hlavní pozornost bude věnována konceptům ukotvené a defektivní demokracie Wolfganga Merkela, které byly rozpracovány a operacionalizovány ve dvou indexech Bertelsmannovy nadace – Berteslmannově transformačním indexu a v Indexu udržitelného vládnutí (BTI – Bertelsmann Transformation Index, SGI – Sustainable Governance Inidcators). Mezinárodní konference se zúčastní národní experti ze střední Evropy, ale také vybraní koordinátoři jednotlivých regionů (střední Evropa, západní Evropa, Asie, Afrika, Latinská Amerika), a zástupci Bertelsmannovy nadace. Z konference bude vydána editovaná publikace v anglickém jazyce.