Environmentalismus chudých – odpověď lokálních sociálních hnutí na globální ekologické problémy

Řešitel aktivity:
Mgr. Jiří Krejčík (Sociologický ústav AV ČR)

Důsledkem globálních klimatických změn jsou v rozvojových zemích na začátku 21. století nejen problémy ekologické, ale také společenské: rostoucí migrace do měst a urbanizace s sebou nesou vylidňování venkova a rostoucí počet příslušníků městské chudiny. Mají v takovém případě stále co nabídnout předmoderní formy „environmentalismu chudých“? Výzkumná aktivita se bude věnovat sociálním a ekologickým hnutím, jež vycházejí z tradic kmenové a rolnické rezistence, zvykových praktik a místních tradičních vědomostí. Zvláštní důraz bude kladen na indickou etiku a pojetí životního prostředí pramenícího z lokálních, hinduistických a gándhistických tradic a metod. Aktivita se zaměří na relevanci a životaschopnost těchto předindustriálních odpovědí na ekologickou krizi v postindustriální společnosti, ale i na jejich možné limity a problémy, ať už jde o romantizaci nižších společenských tříd a mytologizaci reality jejich teoretiky, nebo nacionalistické a fašizující tendence.