Morální odpovědnost: Lidský rozvoj a veřejné konflikty

Řešitel aktivity:
PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se koncentruje na problematiku morální odpovědnosti a morálních konfliktů a specificky na problematiku lidského rozvoje prostřednictvím učení v transnacionalizovaných veřejných politikách. Aktivita bude obsahovat workshop s kolegyněmi ze Slovenské akademie věd. Zaměřuje se na oblast souvislostí a důsledků transnacionalizace veřejných politik řešících problematiku lidského rozvoje (rozvoje lidského potenciálu) rozvíjeného cestou učení. Důraz je položen na otázky povahy a možností úspěšnosti governance v podmínkách etablujících se transnárodních prostor vzniku a implementace politik, kdy se hovoří o deteritorializaci moci a vzniku „global polity“. Zde nacházíme škálu výzev od povahy idejí, na nichž jsou sledované politiky vytvářeny, přes souvislosti expertízy v tvorbě veřejných politik až po možnosti aplikace a povahu důsledků lokálně uplatňovaných politik původně vytvořených v transnacionálních prostředích. Výzkumná aktivita bude realizována ve spolupráci s PhDr. Martinem Kopeckým, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.