Feministické redefinice islámu

Řešitelka aktivity:
Mgr. Gabriela Özel-Volfová
Orientální ústav AV ČR

Výzkumný projekt se zaměří na problematiku feministických reinterpretací islámu, které nabírají několik podob od reformních diskursů o genderové rovnoprávnosti dané Koránem po radikální až militantní postoje muslimských žen zapojujících se do násilných protestů s cílem ženské emancipace, apod. Výzkum se také zaměří na kritickou analýzu západního diskursu o islámu a bude usilovat o redefinici běžného nazírání na muslimské ženy jakožto pasivní bytosti podřazené mužům a nabourání předsudků o tom, že ženy jsou pouhými oběťmi v misogynních muslimských komunitách. Výzkumným záměrem je ukázat, že ženy mají silnou motivaci (agency) měnit zažité patriarchální uspořádání společností či uskupení, ze kterých pocházejí či v kterých se angažují. Teoretické diskuse výše uvedených témat budou podpořeny konkrétními případovými studiemi z Blízkého východu, Asie a Afriky. Přínosem pro českou i mezinárodní odbornou obec bude bližší porozumění komplexnosti islámu z pohledu genderu (a gender-informed analysis). Výstupy z projektu proto budou dvojího druhu: a) česko-anglické tematické číslo ve vědeckém časopise Gender a výzkum / Gender and Research (do roku 2016 Gender, rovné příležitosti, výzkum) určený primárně pro akademickou obec a za b) výstupy v českých tištěných i elektronických médiích (např. Lidové noviny sekce Orientace nebo elektronický zpravodaj Rovné příležitosti v souvislostech/Gender Studies), jakož i v Českém rozhlase. Výzkum si klade za cíl komunikovat své poznatky i s českým neziskovým sektorem, např. s Českou ženskou lobby či s Multikulturním centrem Praha, a vstoupit tak do širšího veřejného prostoru a vyjádřit se k současným veřejným debatám o ženách a islámu. Výstupy z projektu také mohou pomoci českým vládním subjektům, které se v oblasti genderové rovnosti či ve zkoumaných regionech angažují, přistupovat k dané problematice s větší informovaností. Výzkum a workshop bude probíhat ve spolupráci s vědeckými pracovníky/cemi ze Sociologického ústavu AV ČR v rámci spolupráce ve výzkumném programu Globální konflikty a lokální souvislosti (dr. Zuzana Uhde), případně s Metropolitní univerzitou Praha (Centrem pro studium Blízkého východu či Katedrou asijských studií).