Nový pohled na teorii čínského přízvuku

Řešitelka aktivity:
PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Čínština je tónovým jazykem. Zároveň má i přízvuk. Existuje zde velmi komplikovaný vztah mezi tónem a přízvukem. Snaha analyzovat přízvuk v čínštině pomocí přístupů západní fonologie (např. metrické fonologie, konceptu slovního přízvuku atd.) prozatím selhává. Mezi lingvisty existuje pestrá škála navrhovaných analýz, aniž by některá z koncepcí dosáhla širšího přijetí. Výsledky dosavadních percepčních testů na přízvuk, prováděné na rodilých mluvčích, jsou notoricky nekonzistentní. Řešitelka nabízí nový přístup, který vychází ze specifické zvukové stavby tónové čínštiny. Konkrétně pak z hypotézy, že fonologicky klíčovým pojmem není pro čínštinu přízvuk (stress), nýbrž fonetická redukce slabiky (“de-stress”), projevující se mj. redukcí tónů. Redukce  – nikoli přízvuk – plní významné fonologické funkce na různých jazykových rovinách.

Cílem projektu je postavit percepční experiment, který by hypotézu otestoval na rodilých mluvčích. Sada cca 50 nahraných čínských vět bude 2x předložena cca 20 subjektům (rodilým mluvčím pekingské čínštiny). Ti v prvním experimentu vyznačí slabiky, které vnímají jako přízvučné, ve druhém experimentu vyznačí slabiky, které vnímají jako nepřízvučné. Výsledky se porovnají, přičemž hypotéza předpokládá zásadně vyšší konzistentnost výsledků u druhého experimentu (tj. že zásadně vyšší bude percepční senzitivita k ne-přízvuku, než k přízvuku).

Testované subjekty budou získány především mezi univerzitními studenty: Beijing Language University (kontakt: prof. Cao Wen) a Capital Normal Universtity (kontakt: prof. Jiang Haiyan). Oba profesoři jsou fonetikové, s kterými řešitelka již dlouhodobě spolupracuje v rámci meziakademických výměn (CAS – CASS). Pomohou jednak s vyhledáním vhodných subjektů, jednak se zabezpečením vhodného prostředí k experimentu.

Pokud se hypotéza potvrdí, znamenalo by to potřebu fundamentálního přehodnocení fonologické analýzy čínského přízvuku. Důsledky by byly nejen teoretické (lingvistický popis zvukové stavby čínštiny); umožnilo by to i lepší pochopení procesu osvojování čínštiny jako cizího jazyka (Second Language Acquisition), včetně přehodnocení vlivu mezijazykových interferencí. Potažmo zásadní důsledky pro pedagogické metody a učební materiály, užívané ve výuce čínské výslovnosti.

Projekt bude realizován až v roce 2019 (vč. cesty do ČLR – pravděpodobně jaro). Pro rok 2018 je plánována přípravná fáze a studium literatury.