Morálka, trh a alokace zdrojů

Řešitel aktivity:
Mgr. Ing. Martin Brabec, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

V současné moderní společnosti je trh klíčový mechanismus na alokaci zdrojů. Jeho zastánci zdůrazňují, že prostřednictvím trhu se lidé informují o svých potřebách a získávají odměny za svou činnost, což umožňuje poměrně efektivně koordinovat ekonomickou oblast společnosti.  Zároveň však přehlížejí, že v dnešní době tržní vztahy výrazně pronikají i do oblastí, kde dříve nebyly. V této souvislosti se objevují velmi důležité otázky, na kterou se v našem výzkumném projektu chceme zaměřit a jež je možné vystihnout následovně. Kde se nacházejí morální meze trhu, kde je hranice mezi tím, kde trh dobře slouží, a tím, kam by trh, a z jakých morálních důvodů, neměl již zasahovat? Existuje napětí mezi morálním jednáním a tržním jednáním a do jaké míry tržní vztahy vytlačují etické imperativy lidského jednání?  Aktivita se zaměří na veřejné prezentace výzkumu v dané oblasti.