Morální odpovědnost a lidský rozvoj

Řešitel aktivity:
PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na oblast souvislostí a důsledků transnacionalizace veřejných politik řešících problematiku lidského rozvoje (rozvoje lidského potenciálu) rozvíjeného cestou učení, jehož významnou součástí je morální odpovědnost. Je sledována tematizace globálních otázek, jako jsou globální nerovnosti, demografické změny, podpora demokracie nebo udržitelný rozvoj v těchto politikách. Důraz je rovněž položen na otázky povahy a možností úspěšnosti governance v podmínkách etablujících se transnárodních prostor vzniku a implementace politik, kdy se hovoří o deteritorializaci moci a vzniku „global polity“. Zde nacházíme škálu výzev od povahy idejí, na nichž jsou sledované politiky vytvářeny, přes souvislosti expertízy v tvorbě veřejných politik až po možnosti aplikace a povahu důsledků lokálně uplatňovaných politik původně vytvořených v transnacionálních prostředích. Aktiva je realizována ve spolupráci s dr. Martinem Kopeckým z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jeho českými a zahraničními spolupracovníky z Itálie, Německa, Portugalska a Velké Británie.