Právnické sjezdy jako participace na tvorbě právních politik? České, československé a slovanské právnické sjezdy ve svém historickém vývoji

Řešitel aktivity:
Mgr. Jan Kober, LL.M. (Ústav státu a práva AV ČR)

Projekt předpokládá výzkum dosud téměř zcela opomíjené problematiky právnických sjezdů a jejich zasahování do právních politik či odborného „potvrzování“ nastoupených právních politik, vytváření představy apolitičnosti odborného rozhodování a komunikace výsledků sjezdů směrem k veřejnosti, domácí i mezinárodní. Některé ze zkoumaných sjezdů byly profilovány jazykově či celostátně (český, (česko)německý, československý), jiné internacionálně (slovanský), avšak i u sjezdů jazykově či nacionálně pojatých existovala jistá úroveň transnacionálních vazeb. Projekt bude vycházet z archivního výzkumu. Relevantní je kritická analýza vývojové dynamiky právnických sjezdů a jejich obecnějších rysů i ve vztahu k současnosti. V některých státech tyto sjezdy nadále existují a i u nás se v posledních letech zvyšují soukromé snahy o různé právnické akce s funkcí do jisté míry volně obdobnou někdejším právnickým sjezdům i od nich opět odlišnou, např. Karlovarské právnické dny či Pražský právnický podzim. Této kritické analýze musí však předcházet důkladné poznání předchozího vývoje.

Plánované výstupy:

  • Výstupy v oblasti interdisciplinární spolupráce: interdisciplinární diskusní dílna (workshop).
  • Výstupy v oblasti mediální popularizace: tři popularizační texty v novinách či časopisech, resp. v elektronických médiích (alternativně spolupráce s rozhlasem –komponovaný pořad); dvě až tři tiskové zprávy.
  • Výzkum bude informačním přínosem zvláště pro státní správu (přenos výzkumu; zejména Ministerstvo spravedlnosti a jiné ústřední správní úřady) a její reflexi přístupu k soukromým snahám o ovlivňování právních politik. Přínosem bude také pro sociologii práva, dějiny právního myšlení a dějiny právních profesí (přenos do vzdělávací a akademické sféry, např. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, aj.).
  • Výstupy v oblasti publikační: monografie (vyjde 2020).