Politický exces, populismus a alternativa

Řešitel aktivity:
Mgr. Petr Agha, PhD., LL.M. (
Ústav státu a práva AV ČR)

Mezinárodní konference o zdánlivě nevyhnutelném osudu západních demokracií, která stojí mezi populismem a elitismem. Populismus odsuzuje liberální konstitucionalismus, jako projekt, který má sloužit pouze úzké skupině ve společnosti. Reakce na populistické tendence stojí především na snaze zachovat status quo, založeném na neoliberálních receptech z konce 20. století, které činí trh a jeho aktéry standardy pro hodnocení politického režimu. Populismus tak čelí ekonomické teologii. Konference bude diskutovat možnosti, jak uniknout z těchto dvou paradigmat. Oživí demokratické tradice, které dokáží přijmout výzvu populismu a současně zachytit to, co leží za zdánlivou posvátností ekonomiky.

Tuto obecněji zaměřenou konferenci, která se spíše soustředí na země EU, doplní mezinárodní konference na téma populismu, která bude zkoumat mechanismy a příčiny v zemích mimo EU. Zaměří se na způsoby, jakým populistická hnutí a subjekty ovlivňují rozhodovací procesy a struktury v dynamicky se rozvíjejících zemích za hranicemi pozornosti mainstreamové právní vědy.

 Plánované výstupy:

  • Výstupy v oblasti interdisciplinární spolupráce: mezinárodní interdisciplinární konference.
  • Výstupy v oblasti mediální popularizace: popularizační texty v novinách či časopisech, resp. v elektronických médiích.
  • Výzkum bude informačním přínosem pro tvorbu veřejných politik, vznik a interpretaci zákonných norem a obohatí diskuzi v českém i evropském veřejné prostoru. Přínosem bude také pro vzdělávací a akademické sféry.
  • Výstupy v oblasti publikační: 2 monografie v nakladatelství Routledge (vyjde 2020).