Nový pohled na teorii čínského přízvuku

Řešitelka aktivity:
PhDr. Hana Třísková, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Součástí globálního světa, jeho konfliktů a interkulturního soužití je i mluvená jazyková komunikace. V ní stojí na jedné straně běžné západní jazyky, na druhé straně jazyky orientální, které jsou strukturně zcela odlišné. Výuka bývala tradičně soustředěna na jejich psanou formu. Moderní výuka mluvené komunikace často naráží na neefektivní metodologii. Platí to i o tónové čínštině, jejíž zvuková stránka je mimořádně obtížná. Výzkumná aktivita je zaměřena na jednu z náročných složek souvislé mluvené čínštiny – přízvuk. Její výstupy nemají jen teoretickou lingvistickou platnost – lze je uplatnit v praktické jazykové výuce. A to pro studenty čínštiny v celosvětovém měřítku.

Čínština je tónovým jazykem. Zároveň má i přízvuk. Existuje zde komplikovaný vztah mezi tónem a přízvukem. Snaha analyzovat čínský přízvuk pomocí přístupů západní fonologie prozatím selhává. Mezi lingvisty existuje pestrá škála navrhovaných analýz, aniž by některá z koncepcí dosáhla širšího přijetí. Výsledky dosavadních percepčních testů na přízvuk, prováděné na rodilých mluvčích, jsou notoricky nekonzistentní. Řešitelka nabízí přístup nový, který vychází ze specifické zvukové stavby tónové čínštiny. Konkrétně pak z hypotézy, že fonologicky klíčovým pojmem není pro čínštinu přízvuk (stress), nýbrž fonetická redukce slabiky (“de-stress”), projevující se mj. redukcí tónů. Jedním z cílů projektu je postavit percepční experiment, který by hypotézu otestoval na rodilých mluvčích. Pokud se hypotéza potvrdí, nabízí se nová možnost pojetí fonologické analýzy čínského přízvuku. Důsledky by nebyly nejen teoretické (lingvistický popis zvukové stavby čínštiny, vnější vhled do procesu osvojování čínštiny jako cizího jazyka). Umožnilo by to i zdokonalení praktických pedagogických metod a učebních materiálů, užívaných ve výuce čínské výslovnosti.

Plánované výstupy:

  • Řádné publikování již existujícího interního materiálu „Prozodie hovorové čínštiny: studijní příručka“. Tato příručka byla zpracována jako výstup z workshopu „Prozodie hovorové čínštiny“ (konán 22.–24. června 2017 jako výzkumná aktivita v rámci Strategie AV 21). Zároveň návaznost na semestrální kurz „Prozodie hovorové čínštiny“ na Ústavu Dálného východu FF UK (vyučuje řešitelka). Oboje představuje praktickou pedagogickou aplikaci nového teoretického konceptu čínského přízvuku. Daná příručka již byla realizována jako pilotní projekt – interní, nekomerční, vytištěna v počtu 30 ks (+ vložené USB). Již dohodnuto publikování v nakadatelství Academia (smlouva je před podpisem)
  • Percepční testy na vnímání nepřízvučných slabik u rodilých mluvčích – v rámci cesty do ČLR (Peking) – 17 dní. Termín cesty: duben-květen 2019
  • Přednáška (Peking, Chinese Academy of Social Sciences, Institue of Linguistics) v rámci pobytu v Pekingu
  • Článek – nová koncepce čínského přízvuku bude zpracována v podobě článku pro časopis Studies in Prosodic Grammar (vydává Beijing Language and Culture University ve spolupráci s The Chinese University of Hong Kong). Již dohodnuto s šéfredaktorem prof. Feng Shengli (CUHK). Článek vychází z přednášky “Is the glass half-full, or half-empty? The reverse concept of Chinese stress”, pronesené na CUHK (13. 6. 2018) a na Institute of Linguistics, Academia Sinica (21. 6. 2018).