Politika Čínské lidové republiky

Řešitel aktivity:
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Cílem aktivity je dokončení rukopisu autorské monografie v českém jazyce s názvem Politický systém Čínské lidové republiky. Kniha popisuje fungování a provázání rozhodujících politických institucí současného čínského stranického státu. Zaměřuje se zejména na znázornění mechanismů a vazeb, jimiž ústředí vládnoucí Komunistické strany Číny řídí stranický aparát a státní aparát Čínské lidové republiky. Navzdory posilující roli Číny ve světovém dění zatím v českém prostředí taková základní přehledová publikace chybí, její dokončení a publikace je proto vysoce žádoucí. Text vychází z dlouhodobého výzkumu autora v oboru politiky ČLR. Je koncipován částečně jako kompilace z existující odborné literatury, částečně jako primární výzkum čínských pramenů, například vládních dokumentů a prohlášení, webových stránek institucí, zpráv v médiích a dalších zdrojů. Kromě vlastního výkladu plní i důležitou nomenklaturní funkci, neboť zavádí české termíny pro mnohé čínské orgány a instituce, jejichž pojmenování zatím nejsou v češtině ustálena. Kniha přispívá jednak k poznání soudobé Číny coby jedné z hlavních světových velmocí 21. století, tak do obecné politologické debaty o fungování nedemokratických režimů. Kromě akademického publika je určena i pracovníkům státních institucí, médií, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, nevládních organizací a širší veřejnosti. Rukopis knihy je k srpnu 2018 hotov přibližně z jedné třetiny. Plánovaná doba dokončení rukopisu a jeho odevzdání k recenzi je první pololetí roku 2020. Vhodnou platformou k publikaci je nakladatelství Academia, edice 21. století.

Prostředky jsou požadovány na uspořádání dvou workshopů rozložených do prvního a druhého pololetí roku 2019. Každého z těchto dvou workshopů se zúčastní čtyři odborníci na politický systém ČLR ze zemí EU i ze světa. Účelem workshopů bude nejen konzultace rukopisu monografie a posílení mezinárodní spolupráce s experty na danou problematiku, ale především zprostředkování poznatků světového výzkumu českému odbornému i laickému publiku, workshopy budou konány veřejně na půdě AV ČR.