Studijní antologie arabského islámského písemnictví

Řešitelé aktivity:
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Spoluřešitel aktivity: Dr. Pavel Ťupek (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK)

Islám a muslimové patří v současném českém diskurzu k těm nejdiskutovanějším tématům. Stále narůstající potřebě kompetentně a kultivovaně nakládat s „islámskou agendou“ však neodpovídají dostupné didaktické materiály, přičemž studenti islamologie, religionistiky, arabistiky a dalších relevantních oborů nemají dosud v češtině k dispozici žádná skripta či jinou publikaci, které by je seznámily se stěžejními žánry a tématy islámského písemnictví v arabštině, a to nejen pokud jde o jejich duchovní stránku, ale též osobitou formu. V tom, jak překonávat nástrahy interkulturality, jak zpřístupňovat muslimské písemnictví a dokázat v češtině adekvátně vystihnout související náboženské reálie často tápou nejen publicisté, ale též odborníci příbuzných oborů, kteří díky svým specializacím na danou tematiku více či méně narážejí. Cílem navrhované Studijní antologie arabského islámského písemnictví (dále jen SAAIP – jedná se o pracovní název) je na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (tj. stránka arabsky a – zrcadlově – česky) představit klíčové žánry i tematické segmenty daného písemnictví, jakož jeho stěžejní lexikální specifika (mj. terminologie, titulatury, chvalořečná rčení a přívlastky atp.). Arabsko-české podání má umožnit, aby zamýšlené dílo mohlo posloužit nejen studentům oborů, pro něž je jazyková stránka věci klíčová, ale též mnohem širšímu okruhu zájemců o islám, pro které samo představení nejrůznějších podob islámské literatury, v takto reprezentativní podobě v češtině bezprecedentní, může být přínosem. SAAIP by měla zahrnovat, vedle úvodních pasáží věnovaných lexikálním specifikům islámského písemnictví v arabštině, nejen různě typologicky profilované ukázky ze středověkého kontextu (od modliteb, koránských veršů a hadíthů, exegeze a fatev, až po teologické traktáty atd.), ale především tvorby moderní, které by reprezentativně nastínily soudobé proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, zahrnující nejen radikální či ultra-konzervativní sklony, ale i jejich více liberálně či třeba ekumenicky ukotvené protipóly aj.

Plánované výstupy:

V roce 2019 bude probíhat příprava rukopisu a editace dílčích překladů, přičemž finalizace textu a vydání knihy se plánuje na rok následující (2020), kdy by také měla být SAAIP představena, a to formou semináře, studentům i odborné veřejnosti, včetně mediální prezentace. Editory díla budou Dr. Bronislav Ostřanský, Dr. Ondřej Beránek (oba OÚ) a Dr. Pavel Ťupek (FF UK). Navrhovaný projekt by měl vznikat nejen pro studenty, ale též se studenty, neboť záměrem editorů je zapojit, v rámci jejich pedagogické praxe na UK, do jeho přípravy rovněž nadané studenty a doktorandy z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze.