Více než text: Antropologické přístupy k literatuře v Evropě a na Blízkém Východě

Řešitelka aktivity:
Dr. Giedrė Šabasevičiūtė (Orientální ústav AV ČR)

Spoluřešitel: Doc. Dr. Samuli Schielke (Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin)

Jaká je role literární představivosti pro sociální, politické a náboženské změny? Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme rozšířit náš pohled i nad rámec literárního textu a zahrnout postupy psaní, publikování, čtení a literární socializace. Antropologické a jiné společensko-vědecké studium literatury představuje malou, ale rozvíjející se oblast výzkumu, která umožňuje pochopit vztah mezi lidskými subjekty a společenskými procesy takovým způsobem, jakým přístupy založené pouze na textu nemohou. Antropologové, historici a literární vědci, kteří pracují s terénní a archivní metodologií, zdůrazňují v pochopení literatury význam neliterárních předmětů, jako jsou kavárny, politická hnutí a revoluční kontexty, motivace a osobní důsledky psaní, učení a výuka techniky psaní, vztah estetiky, třídy, morálky a pohlaví, vyhnanství a migrace. Některá z těchto témat byla studována historicky, ale až do nedávné doby už méně v současném kontextu.

Cílem projektu je prozkoumat stav techniky v nově vznikajícím studiu literatury jako společenské praxe a posunout ji dopředu jak z hlediska obsahu, tak metodologie. Důležité je, že zaujímá rozhodně trans-lokální přístup a dává zvláštní – ale nikoli výlučnou – pozornost literatuře na Blízkém východě a ve střední Evropě. Pochopení role, kterou hraje literatura v těchto regionech, je obzvláště důležité v kontextu globalizace a migrací, přičemž literatura se ukázala být důležitým prostředkem k šíření zkušeností, nadějí a strachu napříč kulturními rozdíly.

Projekt cíli na společenský dopad organizováním konference sdružující literární umělce i sociální vědce v oblasti literatury. Workshop se bude konat ve spolupráci s berlínským Leibniz-Zentrum Moderner Orient, které je mezinárodně uznávaným centrem pro studium současných společností a kultur v muslimském světě. Workshop tak vytvoří také akademické kontakty a bude prospěšný pro mezinárodní profil Orientálního ústavu, který takto přispěje k vznikajícímu a slibnému oboru antropologie psaní. Navíc je jako výstup konference naplánován editovaný svazek nebo číslo vědeckého časopisu.

Literární psaní je praxe hluboce zakořeněná v místním prostředí prostřednictvím volby čtenářského a konkrétního jazyka vyjadřování. Prostřednictvím zkoumání literatury exulantů navrhovaný projekt zkoumá způsoby, jakými se literatura chová jako prostředek pro komunikaci migračních zkušeností způsobených globálními konflikty.

Plánované výstupy:

  • Organizace dvoudenní mezinárodní konference sdružující odborníky zabývající se antropologií literatury v blízkovýchodním a evropském kontextu.
  • Zveřejnění editovaného svazku nebo zvláštního vydání časopisu o antropologii literatury.
  • Šíření výsledků konference prostřednictvím veřejných vystoupení v tisku