Udržitelný životní styl v globálním a lokálním kontextu

Řešitelka aktivity:
PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)

Aktivita se zaměřuje na zkoumání udržitelného životního stylu v České republice a to (nejen) v kontextu globální změny klimatu. Udržitelný životní styl chápe nejen jako udržitelnou či zelenou spotřebu a dobrovolnou skromnost, ale dává ho do souvislosti i se soběstačností a praxí do-it-yourself, zkoumá jejich konstrukci a způsoby realizování v různých oblastech životního stylu (např. samozásobitelství potravinami, svépomocné stavění domů a produkce věcí denní potřeby) na úrovni individuální a komunitní. Zkoumá hodnoty a životní styly, které jsou rámované jako „eko“ (přírodní, šetrné k životnímu prostředí, přirozené), „bio“ (zdravé, podporující život) a „lokální“ (místní, venkovské, komunitní). Dále analyzuje environmentální „hnutí životního stylu“ (lifestyle movements), komunity a aktivity, které tématizují a realizují v praxi ekologickou šetrnost, udržitelnost a soběstačnost: hnutí návratu k zemi, permakulturní hnutí, hnutí za potravinovou suverenitu, hnutí zero waste a ekokomunity. Tato hnutí životního stylu můžeme definovat jako skupiny, které vědomě a aktivně propagují životní styl jako hlavní prostředek k podpoře sociální změny. Výzkum je založen na analýze médií (jak alternativních, tak mainstreamových), zúčastněném pozorování a rozhovorech s lidmi, kteří propagují a/nebo žijí udržitelný životní styl.

Vzhledem k široké kooperaci s jinými vědeckými pracovišti započaté spolupráci s Komisí pro životní prostředí AV ČR bude možno výsledky výzkumu lépe aplikovat ve spolupráci s vzdělávací sférou a veřejnou správou.