Varianty demokracie, nedemokratické alternativy a demokratické inovace

Řešitelka aktivity:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologický ústav AV ČR)

V současné době jsme svědky nespokojenosti s fungováním demokracie, klesající důvěry v demokratické instituce a podpory demokracie nejen v nových, ale i etablovaných demokraciích. To je zarážející zejména u mladé generace, která nežila v autoritativním režimu. Tradiční politické strany ztrácejí svou voličskou základnu a nejsou schopny adekvátně reflektovat narůstající rozpory a nerovnosti ve společnosti. Polarizace společnosti a marginalizace některých skupin vede k podpoře nových populisticky orientovaných politických subjektů nejen v Evropě. Nelze také podporovat vliv externích intervenujících faktorů. Současná diskuse o de-konsolidaci demokracie, kterou nacházíme v odborné literatuře, ukazuje obtížnost stanovení standardů. Snaha stanovit, co je a co už není demokracie, vede k diskusi o formách demokracie v současném světě. Možnou odpovědí na řadu těchto problémů jsou demokratické inovace, které posilují participativní a deliberativní  demokratické elementy. Cílem této aktivity bude identifikovat existující demokratické inovace v postkomunistických společnostech a podívat se obecněji na formy politické participace.

Plánované výstupy:

Mezinárodní workshop k problematice „Democracy and non-democratic alternatives in globalized world“ bude spojený s prezentací publikace z konference 2017 (Democracy under stress. Changing perspectives on democracy, governance and their measurement). Kromě autorů/autorek budou pozváni jako referující 2–3 zahraniční vědci/vědkyně, se kterými tým dlouhodobě na tématu spolupracuje. Předpokládaný počet účastníků 20, z toho 4–5 zahraničních (USA, Německo, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko), termín konání: červen 2019.