Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností

Řešitelka aktivity:
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery (Sociologický ústav AV ČR)

V roce 2019 aktivita pokračuje ve sledování vývoje postojů veřejnosti k problematice migrační krize a k bezpečnostní situaci ve světě, v Evropě a doma. Rovněž se zaměřuje na postoje k cizincům obecně a na postoje k Evropské unii. Pravidelná šetření přinášejí základní vhled do problematiky na úrovni celé společnosti i jednotlivých podskupin, a umožňují sledování vývoje názorů a postojů v čase. Výstupy jsou veřejně dostupné jak v podobě tiskových zpráv, které jsou hojně využívány médii, tak v podobě datových matic, které využívají výzkumní pracovníci a studenti. Šetření jsou prováděna na kvótně reprezentativním výběru populace ČR ve věku 15 a více let.

Aktivita směřuje k systematické informačně osvětové činnosti. CVVM se v této aktivitě zaměřuje právě na aktuální společenská témata a svým výzkumem přispívá k poznání a reflexi stavu společnosti v momentálně diskutovaných a naléhavých otázkách, jako je problematika migrace a tzv. uprchické krize, otázka bezpečnosti a vztah veřejnosti k nadnárodním a mezinárodním strukturám, ale i globální problémy jako přelidnění, globální změna klimatu, úbytek druhů, nedostatek pitné vody, vyčerpávání zdrojů surovin nebo znečišťování prostředí.

Formát tiskových zpráv má potenciál zasáhnout co nejširší publikum, tedy širokou veřejnost a média. Tiskové zprávy pak mohou nadále sloužit jako podklad pro různé mediální obsahy – zpravodajství, komentáře, případně diskusní pořady.

Výstupy aktivity:

  • Tiskové zprávy k daným tématům (celkem cca 10 tiskových zpráv): Tiskové zprávy CVVM jsou odebírány širokým spektrem novinářů i odborníků, vždy jsou přejímány ČTK. Jedna tisková zpráva CVVM v průměru dosáhne 7 mediálních zásahů (nepočítaje návazná vystoupení odborníků).
  • Mediální vystoupení.
  • Datové matice uložené v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), které jsou k dispozici výzkumným pracovníkům z České republiky i ze zahraničí pro další práci na odborných publikacích.