Vývoj indikátoru v oblasti bezpečnosti – adaptabilita

Řešitelka aktivity:
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery (Sociologický ústav AV ČR)

V roce 2019 budeme v rámci této nové aktivity vyvíjet a testovat měřící nástroj použitelný v kvantitativním dotazování. Tato aktivita navazuje na původní aktivitu „Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností“. V nové aktivitě budeme pokračovat ve zkoumání tématu bezpečnosti a to vývojem validního a reliabilního nástroje pro standardizované dotazování, který by byl běžně použitelný v dotazníkových šetřeních. Tento nástroj se zaměří na adaptabilitu na možné hrozby. Náplní této aktivity je především sběr dat pro testování nástroje v rámci výzkumu CVVM. Toto šetření bude prováděno na kvótně reprezentativním výběru populace ČR ve věku 15 a více let. Výstupy této aktivity budou veřejně dostupné v podobě datové matice, kterou mohou využít další výzkumní pracovníci a studenti, ale také formou článku.

Aktivita směřuje k systematické informačně osvětové činnosti. CVVM se v této aktivitě zaměřuje právě na aktuální společenská témata a svým výzkumem přispívá k poznání a reflexi stavu společnosti v momentálně diskutovaných a naléhavých otázkách. Otázka bezpečnosti je v dnešním světě aktuální jak na globální, tak na lokální úrovni, a sledování subjektivního pocitu bezpečí nebo ohrožení je tak významným ukazatelem.

Formát tiskových zpráv má potenciál zasáhnout co nejširší publikum, tedy širokou veřejnost a média. Tiskové zprávy pak mohou nadále sloužit jako podklad pro různé mediální obsahy – zpravodajství, komentáře, případně diskusní pořady.

Výstupy aktivity:

  • Datová matice uložená v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), která je k dispozici výzkumným pracovníkům a studentům z České republiky i ze zahraničí pro další práci na odborných publikacích.
  • Draft článku, který pojednává o vývoji a testování nového nástroje měřícího adaptabilitu na možné hrozby.