Diskurz o demokracii ve XX. století: české souvislosti a globální přesahy

Řešitel aktivity:
PhDr. Miroslav Pauza, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

„Globálním problémem“ se rozumí dalekosáhlá a složitě strukturovaná diskuse o fenoménu demokracie, probíhající  zejména v západní politické filosofii v XIX. a XX. století. „Lokální souvislostí“ pak  diskurz o demokracii, státu, národu a společnosti jako takové  v českých zemích – jak ještě na půdě habsburské monarchie, tak zejména po vzniku samostatného Československa. Zejména zásluhou T. G. Masaryka se mohl nový stát prezentovat jako  společenskopolitický útvar, výrazným způsobem realizující  ideu demokracie, lidských práv  a humanity – včetně pokusu o nalezení klíče k řešení  národnostní otázky. Lze se domnívat, že v těchto směrech byl i jistým vzorem dalším evropským zemím, což znamená, že je zde možno mluvit také o jistém globálním přesahu. Přitom v samotném národním rámci  stále probíhala diskuse o vlastním  obsahu fenoménu demokracie. V „táboru“ demokratů  lze obecně  diferencovat mezi těmi příslušníky inteligence a širších občanských vrstev, kteří rozuměli demokracii jako jistému niveau – „atmosféře“ – která umožňuje  moderní typ  života i  všech  zásadních aktivit a na druhé straně  teoretiky, kteří za podmínku existence demokracie považovali vypracování uceleného politicko-filosofického obrazu  společnosti a reality vůbec. Účelem projektu je kritická analýza obou zmíněných koncepcí s jejich klady i zápory. Spolu s tím je záměrem také  konfrontovat někdejší teorie a postupy  se současnou situací jak v České republice, tak v Evropě.

Plánované výstupy

  • Idea strukturální demokracie: politická filosofie na principu respektu k řádu reality, monografie, workshop, prezentace vzdělávací a vědecké sféře a státní správě
  • Vzhledem k aktualitě tématu  půjde o dvojí záměr. Především bude realizována série vědecko-popularizujících  článků, které budou nabídnuty časopisům a médiím vůbec. Jednalo by se o Český rozhlas, Českou televizi a Literární listy. Dále bude připraveno několik přednášek, jejímiž příjemci by měli být  okruhy zájemců z českých i moravských měst (Brno, Olomouc, Hradec Králové, Bratislava a Nitra). Anotace přednášek  budou distribuovány prostřednictvím regionálních médií. Téma: Co byla a co je demokracie v Čechách v transnacionálním světě?
  • Zásadní důraz bude také položen na možnost  vystoupení před  mládeží všech typů a stupňů škol (gymnázia, odborné školy, univerzity)