Svoboda, trh a alokace zdrojů

Řešitel aktivity:
Mgr. Ing. Martin Brabec, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Nová kniha
Jak trh vytlačuje morálku
Praha, nakladatelství Filosofia
Nyní v nakladatelství v přípravě k tisku

Martin Brabec ve své úvodní studii srozumitelným způsobem seznamuje čtenáře s komplexními analýzami trhu a morálky, které v řadě svých děl publikoval Michael Sandel, profesor morální a politické filosofie na Harvardově univerzitě. Sandelův text v knize poté vysvětluje, že prospěšná funkce trhu má své morální meze. Ačkoli zaznamenáváme tendenci, že stále více věcí a služeb je dnes možné prodat a koupit na globálním trhu, většina lidí si nepřeje, aby trhy silně ovládaly jejich životy (rodinu, přátelské vztahy apod.) a byly nejvyšším hodnotovým kritériem v jejich lokálním každodenním prostředí. Kniha je vhodná především pro zájemce z odborné i široké veřejnosti se zájmem o dané aktuální téma a o současnou morální a politickou filosofii, politologii a sociologii.

Výzkumná aktivita se zaměřuje na vztah mezi trhem a morálkou. Trh se stal globálním fenoménem, zasahující do všech oblastí lidského života. Tím však čím dál víc ovlivňuje životy lidí i na lokální úrovni, kde se dříve řídily místními společenskými a etickými normami a hodnotami. V současné moderní společnosti je trh klíčový mechanismus na alokaci zdrojů. Jeho zastánci přesvědčivě zdůrazňují, že prostřednictvím trhu se lidé informují o svých potřebách a získávají odměny za svou činnost, což umožňuje poměrně efektivně koordinovat ekonomickou oblast společnosti.  Zároveň však přehlížejí, že v dnešní době tržní vztahy výrazně pronikají i do oblastí, kde dříve nebyly. V této souvislosti se objevují velmi důležité otázky, na kterou se v našem výzkumném projektu chceme zaměřit a jež je možné vystihnout následovně: Kde se nacházejí morální meze trhu, kde je hranice mezi tím, kde trh dobře slouží, a tím, kam by trh, a z jakých morálních důvodů, neměl již zasahovat?; Existuje napětí mezi morálním jednáním a tržním jednáním a do jaké míry tržní vztahy vytlačují etické imperativy lidského jednání? Kromě tohoto deskriptivně-explanačního a normativního rozboru dané problematiky však výzkumná aktivita také představuje praktický a dnes velmi aktuální nástroj, kterým by bylo možné řešit napjatý vztah mezi trhem a morálkou.

Součástí aktivity je prezentace tématu a) širší veřejnosti v médiích (Český rozhlas, noviny), b) univerztním studentům na vysokých školách a c) odborné veřejnosti na akcích pro experty z různých oborů na Akademii věd ČR.