Univerzalismus v pluralitním světě a odpovědnost

Řešitel aktivity:
PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Spoluřešitelé: PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. (Filosofický ústav AV ČR); D. Smreková (Filozofický ústav SAV); Z. Palovičová (Filozofický ústav SAV); J. Tomašovičová (Filozofický ústav SAV); M. Kopecký (Filozofická fakulta UK v Praze).

Cílem výzkumné aktivity jsou vědecko-popularizační výstupy, jež umožní mapovat aktuální téma univerzalismu v současném pluralitním globálním světě ve vztahu k odpovědnosti především z filosofického hlediska, zejména z hlediska etiky. Jedná se o společensky relevantní téma především morální odpovědnosti. Výsledkem budou monografické prezentace a uplatnění pro odbornou a širší veřejnost, hlavně v oblasti vysokoškolského vzdělávání, státní správy (Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Parlament SR) a masových médií (noviny a rozhlas). Jedná se o aktivitu, jež je interdisciplinární a přinese propojení mezi ústavy Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd (Filosofické ústavy, Sociologické ústavy apod.) zároveň a Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou Komenského v Bratislavě a jež navazuje na národní priority výzkumu.

Plánované výstupy:

Morální odpovědnost: teoretické a praktické otázky
Cílem výzkumné aktivity autorského kolektivu je přispět k objasnění a veřejné prezentace významu morální odpovědnosti v současném globalizovaném světě. V centru pozornosti autorského týmu jsou následující problémové okruhy: a) vztah kolektivní odpovědnosti a individuální odpovědnosti; b) sdílená odpovědnost – a to jak se zřetelem k problematice sociálního znevýhodnění a liberální společnosti ovlivňovat životní podmínky znevýhodněných osob ve smyslu větší spravedlnosti, tak i se zřetelem k možnostem překonání současné krize životního prostředí; c) etické aspekty zachování lidské přirozenosti a ochrany biodiverzity naší planety. Předmětem tématu budou také rozmanité motivace morální odpovědnosti a v souvislosti s tím i morální konflikty; pozornost bude věnována zejména rozdílu mezi morálními konflikty ve vztazích mezi lidmi a morálními konflikty ve vztazích lidí k Zemi a k jejím ostatním obyvatelům.

Univerzalismus v pluralitním světě
Téma představuje české veřejnosti téma univerzalismu v současném globálním světě. Po uvedení do filosoficko-politického vývoje zasazuje problematiku morálních konfliktů do širších souvislostí, v nichž se promýšlí eticko-morální koncepce a její předpoklady v teorii spravedlnosti. Téma se zaměřuje i na problematiku morálních konfliktů a politické souvislosti etické koncepce.

Publikace sloužící k oslovení širší i odborné veřejnosti vyjdou v nakladatelství Filosofia.