Kontejnery a odpad: Ukáznění nezkrotného?

Řešitel aktivity: Daniel Sosna, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR

Odpad je výrazným fenoménem dneška, který v sobě nese vnitřní rozpor. Na jedné straně je jako nechtěná část reality vytlačován, aby nebudil pohoršení. Na straně druhé se výrazně zpřítomňuje jako environmentální hrozba, ekonomický faktor i mediální téma. Odpad je podivná kategorie, která se zdá být vyloučena z řádu věcí ale zároveň spoluvytváří klasifikační logiku, která řád konstituuje. Přestože se odpad postupně stává významným tématem výzkumu, málo pozornosti bylo věnováno zásadnímu nástroji, který odpad dokáže zkrotit: kontejneru. Jedná se o vynález, který provází lidstvo od dob uchování a transportu potravy v pravěku po vize budoucího osidlování jiných planet. Současný svět by byl jen těžko představitelný bez kontejnerů, které umožňují tok zboží skrze tepny globální ekonomiky a zároveň usnadňují čím dál větší mobilitu odpadu.

Cílem mezinárodního workshopu je porozumění roli odpadových kontejnerů k vytváření řádu a formování společnosti. Akce umožní mezioborovou diskuzi mezi badatelkami a badateli z antropologie, archeologie, filosofie a sociologie. Následující otázky vytváří rámec pro počáteční diskuzi: Jakou roli hrají koše, kontejnery, odpadové vozy nebo trajekty při usnadnění, udržení nebo tlumení sociálních transakcí? Jak fungují kontejnery jako nástroje časoprostorového uspořádání? Jaké ekonomické a politické následky má unikání odpadu z kontejnerů v rámci neformální ekonomiky nebo politického protestu? Kde jsou limity kontejneru jako konceptuálního nástroje ve vztahu k odpadu?