Nový pohled na teorii čínského přízvuku

Řešitelka aktivity: PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Spoluřešitel: doc. PhDr. Jan Volín, PhD. (Fonetický ústav FF UK)

Aktivita se zaměření na jazykové předpoklady interkulturních interakcí. Mezi tónem a přízvukem je komplikovaný vztah. Uchopení tohoto vztahu se zatím nezdařilo ani lingvistům (neexistuje konsensus), ani pedagogům (jak tento jev souvislé řeči učit?). Jazykové učebnice jej nechávají zcela stranou. Řešitelka nabízí vlastní analýzu a její prezentací širší veřejnosti, podloženou následující hypotézou: klíčovým pojmem není pro čínštinu přízvuk (stress), nýbrž fonetická redukce slabiky („de-stress“), projevující se mj. redukcí tónů. Řešitelka se pokusila prokázat platnost této hypotézy pomocí percepčních testů u rodilých mluvčích (provedeno v Pekingu 2019, data budou zpracována 2020). Daná hypotéza je prakticky uplatněna v publikaci „Prozodie hovorové čínštiny: studijní příručka“, která nabídne zájemcům o mluvenou čínštinu hlubší vhled do jevů souvislé řeči (vč. vztahu mezi tónem a přízvukem) a jejich praktické procvičení. Podobná publikace na trhu dosud neexistuje (ani v češtině, ani v angličtině).