Globální mobilita a migrační průmysl

Řešitelka aktivity: PhDr. Zuzana Uhde, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR

Spoluřešitelky: Petra Ezzeddine, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK), Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)

V roce 2020 se výzkumný tým zaměří na zkoumání migračního průmyslového komplexu v kontextu sekuritizace a militarizace hranic. Plánovaná výzkumná aktivita naváže na předchozí čtyři roky práce výzkumného týmu zaměřeného na transnacionální migraci v rámci výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti. V roce 2018 proběhla mezinárodní konference Transnacionální migrace: Hranice a globální spravedlnost, na kterou v roce 2019 navázala mezinárodní konference Geopolitika a transnacionální migrace.

Cílem aktivity je přispět k mezinárodnímu výzkumu proměn strategií „managementu“ migrace a hranic. Hranice jsou prostorem porušování práv, nicméně násilí je také externalizováno s použitím bilaterálních dohod a detenčních center mimo EU, případně je deteritorializováno prostřednictvím neustálé hrozby deportace a detence. Nadto je patrná tendence odklonit část rozvojových zdrojů směrem k sekuritizaci a militarizaci hranic. Tato témata jsou v současnosti v centru pozornosti kritických migračních studií.

V roce 2020 bude uspořádáno mezinárodní symposium na téma migračního průmyslu a EU, jehož hlavními hosty budou prof. Shahram Khosravi (Stockholmská universita) a dr. Martin Lemberg-Pedersen (Aalborgská univerzita). Symposium se uskuteční ve středu 29. dubna 2020 v Akademickém konferenčním centru.