Varianty demokracie, nedemokratické alternativy a demokratické inovace

Řešitelka aktivity: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelka: PhDr. Petra Guasti, PhD. (Sociologický ústav AV ČR a Goethe University Frankfurt a.M.)

Workshop bude hledat odpověď na otázku, jaká je povaha vztahů mezi občany a politiky v 21. století. Tato otázka je dnes velmi důležitá vzhledem ke krizi reprezentativní demokracie, snížení důvěry v politické elity a demokratické instituce. Zároveň již ustavené strany čelí hrozbě populismu. Ideologicky neukotvení voliči a oslabení tradičních struktur štěpení podkovávají programové výzvy typické pro poválečnou éru v Evropě. V době rychlých hospodářských změn a globalizace, která překračuje hranice států, dochází k transformaci mechanismu propojení mezi občany a jejich volenými zástupci.

Herbert Kitschelt (2000) nastínil tři typy vazeb mezi občany a politiky: programové (vazby na základě návrhů politik), klientelistické (cílené dodávky zboží a služeb výměnou za hlasy) a charismatické (symbolické, založené na charizmatických a osobnostních vlastnostech politických představitelů).

Kitschelt zpochybnil předchozí výzkum, který předpokládal, že programové propojení je jediným mechanismem schopným zajistit odpovědnost a schopnost reakce (Lipset a Rokkan 1967, Mair 1997). S ohledem na výzvy globalizované ekonomiky, vyjednávání a krize sociálního státu ukázal, jak v nepřítomnosti fungujícího sociálního státu může klientelistické propojení funkčně nahradit programové vazby, zejména v nových demokraciích (2000:873).

Vzestup populismu a vznik nových forem médií upozorňuje na rostoucí význam charismatického propojení v postmoderní éře. Populisté po celém světě využívají charisma. Personalizované vazby na voliče jsou budovány pomocí přímých forem on-line komunikace, aby tak podpořily užší vztahy s lidmi, kteří obcházejí tradiční politické strany (Moffit 2016). Populisté vytvářejí iluzi vnímavosti, a současně narušují horizontální a vertikální odpovědnost vůči centralizované politické moci (Bustikova a Guasti 2019, Hegre, Bernhard, Teorell 2019).

Dynamika vazeb mezi politiky a občany byla zkoumána ve východní Evropě v knize Post-Communist Party Systems od Kitschelta a dalších (Cambridge University Press 1999). Workshop se bude zabývat událostmi dvou desetiletí, které uplynuly od vydání této knihy, z pohledu vazeb mezi občany a politiky. Pozve autory, kteří knihu spoluvytvářeli, aby se zamysleli nad jejím odkazem, dopadem a významem pro dnešní výzkum. Proto budou pozváni všichni autoři knihy – Herbert Kitschelt, Zdenka Mansfeldova, Radek Markowski a Gabor Toka, aby se zúčastnili diskuze u kulatého stolu o postkomunistických stranických systémech.