Filosofie v době klimatické změny

Řešitel: PhDr. Vlastimil Hála, CSc.
Filosofický ústav AV ČR

Spoluřešitel: PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Cílem výzkumné aktivity autorského kolektivu je přispět k objasnění a veřejné prezentace významu filosofie v době klimatických změn v současném globalizovaném světě. V centru pozornosti autorského týmu jsou následující problémové okruhy: a) vztah kolektivní odpovědnosti a individuální odpovědnosti; b) sdílená odpovědnost – a to jak se zřetelem k problematice sociálního znevýhodnění a liberální společnosti ovlivňovat životní podmínky znevýhodněných osob ve smyslu větší spravedlnosti, tak i se zřetelem k možnostem překonání současné krize životního prostředí; c) etické aspekty zachování lidské přirozenosti a ochrany biodiverzity naší planety. Předmětem tématu budou také rozmanité motivace morální odpovědnosti a v souvislosti s tím i morální konflikty; pozornost bude věnována zejména rozdílu mezi morálními konflikty ve vztazích mezi lidmi a morálními konflikty ve vztazích lidí k Zemi a k jejím ostatním obyvatelům.