Konflikty a mezikulturní dialog v Africe

Řešitel aktivity: Albert Kasanda, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Tato výzkumná aktivita se zabývá realitou konfliktů, které deformují Afriku. Jejím cílem je jít dále než evokované konvenční teorie o konfliktech v Africe, a to zkoumáním nových konfigurací, které se na tomto kontinentu objevují a vyvíjejí konflikty, a věnovat pozornost interakci mezi globálními a lokálními faktory. Pokouší se překonat dualismus tradičních teorií konfliktů, a to prostřednictvím několika studií, zdůrazněním složitosti a transnacionality konfliktů především v subsaharské Africe. Výzva k mezikulturnímu dialogu se týká dimenze, která se často zanedbává ve prospěch rovnováhy mocenských vztahů při analýze konfliktů v Africe. Jde o podporu „jiného pohledu“ na zúčastněnou stranu konfliktu i přirozeného vyjednávání. Takové vnímání je založeno na požadavku vzájemného uznávání, respektování plurality a následné rozmanitosti.

V posledních desetiletích byla Afrika a stále je místem intenzivních společenských tencí, nejistot a politické nestability. Většina afrických zemí je konfrontována s konflikty různé intenzity a frekvence. Například opakované války v oblasti Velkých jezer, násilné požadavky separatistů západního Kamerunu a vražedné výbuchy islamistických hnutí v Nigérii, Keni a Burkině Faso ilustrují rozsah a účinky konfliktů v Africe. Svědectví mezinárodních institucí, jako je Světová banka a OSN, se v tomto ohledu shodují. K analýze těchto konfliktů a jako vodítek při hledání míru se používají různé teoretické rámce, např. teorie ekonomických, politických a kulturních konfliktů. Ekonomické paradigma zdůrazňuje existenci nebo neexistenci přírodních nebo finančních zdrojů k ospravedlnění konfliktů. Politická teorie předpokládá dobytí a zachování moci k vysvětlení vzniku konfliktů v Africe, zatímco kulturistický přístup si nesmírně půjčuje jak od koloniálních, tak antikolonálních diskursů, když chápe konflikty v Africe jako výraz sekulárního etnického antagonismu Afričanů nebo jako účinek libovolných národních hranic zděděných z kolonizace.