Svoboda, trh a morálka

Řešitel aktivity: Mgr. Ing. Martin Brabec, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Výzkumná aktivita se zaměří na vztah mezi trhem a morálkou. Trh se stal globálním fenoménem, zasahující do všech oblastí lidského života. Tím však čím dál víc ovlivňuje životy lidí i na lokální úrovni, kde se dříve řídily místními společenskými a etickými normami a hodnotami. Z důvodu propojení těchto dvou úrovní je výzkumná aktivita součástí projektu “Globální konflikty a lokální souvislosti”. V současné moderní společnosti je trh klíčový mechanismus na alokaci zdrojů. Jeho zastánci zdůrazňují, že prostřednictvím trhu se lidé informují o svých potřebách a získávají odměny za svou činnost, což umožňuje poměrně efektivně koordinovat ekonomickou oblast společnosti. Zároveň však přehlížejí, že v dnešní době tržní vztahy výrazně pronikají i do oblastí, kde dříve nebyly. V této souvislosti se objevují velmi důležité otázky, na kterou se v našem výzkumném projektu chceme zaměřit a jež je možné vystihnout následovně: Kde se nacházejí morální meze trhu, kde je hranice mezi tím, kde trh dobře slouží, a tím, kam by trh, a z jakých morálních důvodů, neměl již zasahovat?; Existuje napětí mezi morálním jednáním a tržním jednáním a do jaké míry tržní vztahy vytlačují etické imperativy lidského jednání? Kromě tohoto deskriptivně-explanačního a normativního rozboru dané problematiky však výzkumná aktivita také představí praktický a dnes velmi aktuální nástroj, kterým by bylo možné řešit napjatý vztah mezi trhem a morálkou – a tím je nepodmíněný základní příjem. Aktivita se dále také zaměří na veřejné prezentace výzkumu v dané oblasti.