O programu

Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Program se zaměřuje na globální konflikty a jejich lokální souvislosti, které představují významné kulturní a společenské výzvy v 21. století. Analyzuje kulturní a společenské transformace vzhledem ke vzájemným interakcím globálních a lokálních dynamik v současném a historickém vývoji kultur a společností, především v Evropě, ale také v Amerikách, Africe a Asii, a to zejména s ohledem na lokální vývoj v České republice. Zkoumá nejen problémy spojené s ozbrojenými konflikty, ale také různé důležité společenské, kulturní, civilizační, politické či ekonomické konflikty, jež jsou rovněž předpoklady a příčinami různých násilných střetů.

Program se věnuje rozboru interní a transnacionální migrace různých skupin obyvatelstva, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultur a společností, společenskému napětí a konsensu, bezpečnosti a sebevraždám. Zkoumá konflikty vzhledem k partikularismu a univerzalismu a vzhledem k interakcím mezi globálním, makroregionálním (především evropským), národním a lokálním uspořádáním. Provádí analýzy kulturních rozporů a interkulturního dialogu, sociálních, genderových či ekonomických rozporů a nerovností a problematiky morální zodpovědnosti. Realizuje výzkum vývoje a historických kořenů vybraných konfliktů (např. druhá světová válka, studená válka, nucené i spontánní masové migrace), vzhledem k procesům vedoucím k prosazení či naopak ohrožení demokracie, práv, právního řádu, mezinárodního práva či utváření globálního konstitucionalismu. Program v těchto souvislostech provádí studium reflexe konfliktních změn také z pohledu aktérů, s důrazem na přeměny forem jejich identity, sociability a percepce světa, včetně jejich materiální a duchovní tvorby, chování a jednání. Výzkumný programu poskytuje podklady občanské společnosti a lokální a národní správě, UNESCO a dalším organizacím a přispívá k veřejné diskusi o těchto závažných tématech.

Koordinátor výzkumného programu
Mgr. Jindřich Krejčí, PhD.

Cíle

  • výzkum globálních a lokálních konfliktů, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultur a společností a jejich interakcí
  • studium interní a transnacionální migrace různých skupin obyvatelstva a vývoje společenských, kulturních, ekonomických a dalších rozporů a nerovností
  • zkoumání vývoje a historických kořenů konfliktů s poukazem na jejich dopad v oblasti sociálního a etnického složení a migrací
  • analýzy proměn prosazování spravedlnosti, demokracie, lidských práv, přeměny forem identity a percepce světa včetně jejich materiální a duchovní tvorby, chování a jednání
  • poskytování výsledků výzkumu veřejnosti, občanské společnosti, lokální a národní správě, UNESCO a dalším organizacím

Interdisciplinární a transdisciplinární zaměření programu

Výzkumný tým provádí transdisciplinární a interdisciplinární zkoumání v oblasti významných témat humanitních, sociálních a přírodních věd, zejména globálních studií, filosofie, sociologie, orientálních studií, historiografie, právní vědy, etnologie, sociokulturní antropologie, experimentální biologie, fotoniky a elektroniky. Cílem je rozvinutí českého vědeckého zkoumání v oblasti globálních a lokálních studií společnosti v rámci evropského a světového prostoru se záměrem analyzovat zásadní současné výzvy v podobě konfliktů a kulturních proměn v globální době.

Podílející se pracoviště AV ČR