Demokracie, veřejnost a migrace: éra environmentální transformace

Řešitel výzkumného tématu:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Studium vývoje sociální integrace, sociálních a ekonomických rozporů a nerovností, interní a transnacionální mobility různých skupin obyvatelstva, sociálního napětí a konsensu, expertní společnosti, souvislostí mezi globálními a lokálními ekonomickými procesy, především vzhledem k České republice. Zkoumání různých vlivů a kulturních aspektů přispívajících k polarizaci a konfliktům mezi jednotlivými společenskými a kulturními skupinami a bránících integraci menšin v rámci širších společenských struktur. Záměrem je nejen diskuze a osvětlení některých lokálních společenských a politických konfliktů v rámci jednotlivých států v různých částech světa, ale i reakce na současné napětí v rámci Evropy způsobené imigrací z konfliktních oblastí.

Výzkumné aktivity v roce 2022:

  • České veřejné mínění o významných globálních otázkách a jejich důsledcích
  • Politický konzumerismus a soběstačnost v oblasti ekologické udržitelnosti a zdraví
  • Pandemie a demokracie: problém legitimity, demokratické kontroly a nových forem participace
  • Politická ekonomie migrace: Komodifikace migrace a kontroly hranic
  • Subalterní a radikální politické myšlení v Indii a jeho globální přesah
  • Aspekty odolnosti
  • Genderové rozměry válečného konfliktu na Ukrajině