Politický konzumerismus, udržitelnost a globální změna klimatu

Řešitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Politický konzumerismus, jako jedna z forem nevolební politické participace, je v poslední době na vzestupu, a to nejen v západních zemích, ale i v Česku. Politický konzumerismus se obvykle chápe především v individuální a neinstitucionalizované rovině jako politicky, eticky či environmentálně motivované nakupování. Nejčastěji si ho představíme jako „volbu peněženkou“ a konkrétně v oblasti udržitelnosti jako uvědomělou spotřebu eko a bio výrobků, případně bojkot neekologických produktů. Politický konzumerismus a s tím související politika životního stylu se ale také odehrává v kolektivní rovině a má mnoho podob ve formě různých organizací sociálních hnutí, která podporují změnu spotřeby a životního stylu směrem k udržitelnosti a snížení uhlíkové stopy. Tato hnutí mobilizují, rekrutují a sdružují jednotlivé izolované spotřebitele a poskytují jim tzv. etické vedení. Jak se v českém prostředí projevují kolektivní aktéři pohybující se v průsečíku studií sociálních hnutí a spotřeby? Aktivita se zaměří jednak na kolektivní a organizovanou úroveň politického konzumerismu, ale i na individuální rovinu v podobě spotřeby a životní stylu v oblasti udržitelnosti a nově také globální změny klimatu. Jak lidé mění svůj způsob života s ohledem na klimatické změny? Jak vědomě snižují svou ekologickou a uhlíkovou stopu? Jaké existují ve společnosti překážky pro udržitelné jednání? K zodpovězení těchto otázek bude realizován kvalitativní sociologický výzkum zahrnující hloubkové rozhovory, zúčastněné pozorování a analýzu médií.

Cílem aktivity je prozkoumat, jak se v Česku žije a může žít s ohledem na udržitelnost a klimatické změny, analyzovat hlavní bariéry pro udržitelnou spotřebu a veřejně sdílet a komunikovat výsledky výzkumu.2