Zvukové rysy čínštiny – polemika teoreticky i prakticky

Řešitelka: PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Spoluřešitel: doc. PhDr. Jan Volín, PhD.
Fonetický ústav FF UK

Zvuková stavba tónové čínštiny je velmi složitá – dosud však neexistuje lingvisty všeobecně přijímaný popis všech zvukových rovin, zejména roviny suprasegmentální. Tím méně pak systematická, lingvisticky podložená metodologie výuky a příslušné učebnice (celosvětově „díra na trhu“). Potřeba teoretického dořešení tématu + uplatnění výsledků lingvistického výzkumu v aplikované oblasti – kvalitní moderní metodologie výuky pro široké využití – s ohledem na celosvětový význam čínštiny vystupují jako vysoce aktuální téma. Aktivita plánuje prezentaci a propagaci knihy Mluvte čínsky hezky: prozodie hovorové čínštiny (dále PHČ), která vyjde v nakl. Academia na konci roku 2020, a také její pozdější překlad do angličtiny.