Dialog mezi českou a africkou vědou: interakce

Řešitel aktivity: PhDr. Ing. Jan Svoboda, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR

Výzkumná aktivita se zaměří na interkulturně směřovanou činnost, jejímž záměrem je prostřednictvím realizace užší spolupráce s africkými (hlavně etiopskými) univerzitami v oblasti vzdělávání a kultury realizovat kvalitní výzkum ve veřejném zájmu. Specificky se jedná o aktuální a společensky významnou aktivitu, která spočívá v nalézání a respektování odlišných i společných východisek v oblasti filosofie společnosti a politiky jako principiálních vzorců porozumění a další potřebné ideové orientace pro rozvíjení obecných možností interkulturního dialogu mezi oběma kulturami, z české strany především v návaznosti na masarykovskou filosofii. Otevírá žádoucí možnosti pro úspěšné rozvíjení interkulturního dialogu především mezi českými a etiopskými vědeckými komunitami.

Etiopské i české odborníky spojují podobné společensko-filosofické a politicko-filosofické základy a v některých podstatných ohledech i filosofické zájmy. Konkrétně české pojetí demokracie s jejími humanisticko-mravními východisky, jak je formuloval a prosazoval především T. G. Masaryk, je jednou z vhodných oblastí pro společné analýzy a rozšíření spolupráce a dalšího vzájemného tematického obohacování v oblasti humanitních věd. Prvním krokem k úspěšné realizaci podmínek pro interkulturní dialog je plánovaná společná konference na universitě v Addis Abebě v únoru 2020, dále pak její zevrubná bilance, následné publikace pro odbornou a širší veřejnost a státní správu a identifikace možností dalšího principiálního prohlubování a konkrétního směřování interkulturní spolupráce mezi našimi akademickými pracovišti.

S Etiopií váže Českou republiku dlouhodobá spolupráce (datovaná už vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918) nejen v oblasti diplomatických vztahů, ale také v rámci původních dohod o kulturní, vědecké a technické pomoci, a to včetně otevření možnosti studia několika generací etiopských studentů na českých vysokých školách. Tato spolupráce byla aktivně obnovena v roce 2001 a počínaje rokem 2012 se Etiopie stala pro Českou republiku prioritní zemí zahraniční rozvojové spolupráce především v oblastech zemědělství a rozvoje venkova, udržitelného nakládání s přírodními zdroji, ale i inkluzivního sociálního rozvoje a přístupu ke vzdělání.