České veřejné mínění o významných globálních otázkách a jejich důsledcích

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
Centrum pro výzkum veřejného mínění; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Aktivita je zaměřená na sledování vývoje postojů veřejnosti k vybraným tématům, která souvisí s globálními konflikty, bezpečností, a jejich důsledky, které lze vnímat v České republice. Témata jsou různorodá a pokrývají celé spektrum od migrace, vztahu k cizincům a jiným národnostem, přes globální problémy životního prostředí, až po roli nadnárodních a mezinárodních institucí. Část výzkumné kapacity bude zaměřena na nová, aktuální témata, případně aktuální rozšíření navrhovaných témat.

Cílem aktivity je pravidelně a standardizovaně monitorovat veřejné mínění v daných tématech, výsledky publikovat rychle a srozumitelně ve formě tiskových zpráv, a tím přispívat k veřejné diskusi a reflexi české společnosti. Tiskové zprávy oslovují širokou veřejnost, ale také média. Šetření budou prováděna na kvótně reprezentativním výběru populace ČR ve věku 15 a více let, přičemž bude zaručena jejich srovnatelnost s předešlými měřeními.

Tiskové zprávy k vybraným tématům (minimálně cca 10 tiskových zpráv) budou veřejně dostupné na webových stránkách CVVM a rozesílány médiím i veřejnosti. Datové matice budou uložené v Českém sociálněvědním datovém archivu (ČSDA), a budou tak k dispozici výzkumným pracovníkům z České republiky i ze zahraničí pro následné sekundární analýzy.1 Tiskové zprávy CVVM jsou odebírány širokým spektrem novinářů i odborníků, vždy jsou přejímány ČTK, a mají široký mediální ohlas.