Makro-regionální komparace: koncepce globální společnosti

Řešitel aktivity: doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Výzkumná aktivita se zaměřuje na komparativní analýzy makro-regionálních útvarů v jejich specifičnosti a v globálních interakcích v posledních desetiletích, především v Evropské unii a v jejím vztahu k subsaharské Africe a Eurasii, a na jejich veřejnou prezentaci. Zkoumání pozitivních i negativních aspektů těchto interakcí povede k jejich globální komparaci. V současné době globálních interakcí, včetně různých společenských konfliktů i dalších problémů (například pandemie COVID-19), však dochází k praktické konfrontaci jednotlivých přístupů v různých částech světa, což vyžaduje novou reflexi těchto přístupů a jejich reformulaci jak v jednotlivých kulturách, tak v jejich vzájemném makro-regionálním a globálním dialogu.

Na Akademii věd ČR bude koordinátorem výzkumného programu ve spolupráci s jeho kolegy na AV ČR a v zahraničí uspořádána mezinárodní konference na téma výzkumné aktivity, na níž zazní příspěvky, jež přinesou komparativní analýzy společenských a kulturních kontextů především v Evropské unii ve vztahu k subsaharské Africe a Eurasii. Akce bude organizována rovněž ve spolupráci s Global Studies North America (Chicago) a Global Studies Association UK. Výzkumná aktivita umožní realizaci knižní monografie, jíž konference poslouží jako diskusní fórum pro odbornou i širší veřejnost.

Monografie zaměřená na vývojové společenské a kulturní trajektorie, jež se týkají překrývajících se aktivit na evropském, subsaharském a asijském kontinentu, s cílem identifikace potenciálních řešení konfliktů; špičkový mezinárodní výzkum s aplikací v českém prostředí ve veřejné sféře, prostřednictvím spolupráce ústavů Akademie věd, zahraničních vědeckých institucí, s prezentací v masových médiích.

Výzkumná aktivita navazuje na sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals – SDGs). Mezi cíli, které mají v následujících letech naplňovat tzv. Agendu 2030 a přispět k trvale udržitelnému rozvoji, najdeme například snahy v oblasti sociálních a ekonomických otázek, jež velmi úzce souvisí s tématem výzkumné aktivity. Interdisciplinární konference se zaměří na transdisciplinární a interdisciplinární zkoumání možného přínosu humanitních a sociálních věd pro tuto agendu, zejména globálních studií, filosofie a sociologie.