Politická ekonomie transnacionální migrace: Pečující migrace v (post-) pandemické době

Řešitelka: dr. Zuzana Uhde
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelka: dr. Petra Ezzeddine
Fakulta humanitních studií UK

Výzkumná aktivita se zaměří na aktuální otázky politické ekonomie transnacionální migrace. Vzhledem k proti-pandemickým opatřením jsou nyní výsostně aktuální otázky související s proměnou mechanismů kontroly hranic a kategorizace lidí na hranicích a regionální dynamiky komodifikace pečující migrace. Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COVID-19 zviditelnil deficit péče a sociální nerovnosti, které jsou provázány s poskytováním péče. S ohledem na téma migrace současná krize odkrývá skutečnost, že systém zajištění péče v řadě evropských zemí stojí na levné práci a vykořisťování a zneužívání mobility pečovatelek. Přeshraniční trh péče je ve střední Evropě postaven na institucionalizované kombinaci inkluze – v rámci EU prostřednictvím přístupu na trh práce – a exkluze – pracovních migrantů/ek s ohledem na některé aspekty pracovních a sociálních práv. Hranice jsou v EU otevřeny pro pečovatelky, jako kdyby neexistovaly, ale regionální ekonomické a platové nerovnosti udržují moc každodenních hranic.

Cílem aktivity je přispět k mezinárodnímu výzkumu politické ekonomie migrace s aktuálním zacílením na politickou ekonomii sociální reprodukce a komodifikaci pečující migrace, neboť právě tato témata byla zásadně zvýrazněna uzavřením hranic v období pandemie a zviditelněním hodnoty péče ve veřejné debatě. Jednotlivé aktivity směřují zejména k prohloubení mezinárodního propojení výzkumu a nastolování témat z vědeckých pozic, jak v akademických, tak veřejných diskusích, s dopadem na utváření politik. Výzkum bude rovněž tematizovat problémy plynoucí z komodifikace pečující migrace pro evropské sociální politiky.