Spravedlnost a tržní společnost

Řešitel aktivity: Mgr. Ing. Martin Brabec, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Spolupracovníci: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (ředitel Filosofického ústavu Slovenské akademie vied, Bratislava);  PhDr. Peter Dinuš, PhD. (ředitel Ústavu politických vied Slovenské akademie vied, Bratislava)

Výzkumná aktivita se zaměří na vztahy mezi vědou, trhem a společností. Trh se stal globálním fenoménem, zasahující do všech oblastí lidského života. Tím čím dál víc ovlivňuje životy lidí jak na globální tak i na lokální úrovni, kde se dříve řídily místními společenskými a etickými normami a hodnotami. V současné moderní společnosti je trh klíčový mechanismus na alokaci zdrojů. Jeho zastánci zdůrazňují, že prostřednictvím trhu se lidé informují o svých potřebách a získávají odměny za svou činnost, což umožňuje poměrně efektivně koordinovat ekonomickou oblast společnosti. V této souvislosti se objevují velmi důležité otázky, na kterou se ve výzkumné aktivitě chceme zaměřit a jež je možné vystihnout následovně: Jaká je role filosofie a vědy při posuzování a expertním doporučování ohledně trhu? Kde jsou hranice mezi tím, kde trh dobře slouží, a tím, kam by trh, a z jakých morálních důvodů, neměl již zasahovat?; Existuje napětí mezi morálním jednáním a tržním jednáním a do jaké míry tržní vztahy vytlačují etické imperativy lidského jednání? Kromě tohoto deskriptivně-explanačního a normativního rozboru dané problematiky výzkumná aktivita také představí praktické a dnes velmi aktuální nástroje zkoumané především v evropských a afrických zemích, kterým by bylo možné řešit vztah mezi trhem, racionalitou, společností a morálkou (například nepodmíněným základním příjmem). Aktivita se dále také zaměří na veřejné prezentace výzkumu v dané oblasti.