Mezinárodní workshop „Imaginární světy a imperiální velmoc: Případ Číny“

19. prosince 2022
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Účastníci workshopu využívají slovník civilizační analýzy, zejména tak, jak byl vyvinut v díle Johanna Arnasona, aby porozuměli čínské civilizaci ve srovnání s jejími západními protějšky, například v diskusi o sdílené „době osové“, kontinuitě a paradoxy tradice a moderny, srovnávací studie světových impérií a rozdílné „sociální imaginace“. Druhý termín odkazuje na roli naší představivosti při artikulaci našeho světa a našeho místa v něm. Tímto způsobem je společnost vnímána jako instituce se sítí imaginárních významů. Jaký druh významů by se vztahoval na čínský kontext? A do jaké míry se liší od srovnatelných západních významů?

Program (PDF)

Přednáška „Politické omluvy, jejich obsah a protagonisté“

14. prosince 2022 od 16:00
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, Praha 1 (místnost 124a)
hybridní formát přes Zoom

Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR zve na přednášku profesora Romana Davida (Lingnan University, Hong Kong) Political Apologies, their Content, and Protagonists: Experimental Evidence from Victims and Perpetrators Nations.

Politické omluvy jsou uznávány jako rys efektivní diplomacie, projekce měkké síly a příklady přechodné spravedlnosti. Připisuje se jim pozitivní vliv na spravedlnost, důvěru a usmíření. Účinnost omluv se však také zpochybňuje. Tato přednáška zkoumá přijímání politických omluv, jejich obsah a protagonisty v národech obětí a pachatelů a jejich podskupinách.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní seminář „Indonésie – nastupující střední mocnost a partner EU v Indo-Pacifiku“

7. prosince 2022, 14:00
Hlavní budova AV ČR, místnost 108
Národní 3, Praha 1

Orientální ústav AV ČR a Pražská platforma pro studia jihovýchodní Asie srdečně zvou na mezinárodní seminář Indonesia – an Emerging Middle Power and Partner of the EU in the Indo-Pacific.

Program (PDF)

Cílem tohoto mezinárodního semináře je analyzovat postavení Indonésie jako nastupující střední velmoci v Indo-Pacifiku a významného nového aktéra na globální geopolitické scéně. Indonésie byla tradičně považována – vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel – za přirozenou regionální velmoc, ale globálně byla vnímána jako země „pod svou váhovou kategorií“. V poslední době je však stále více chápána jako globální střední mocnost s politickým a ekonomickým vlivem srovnatelným s některými evropskými zeměmi. Toto uznání nově získaného statusu Indonésie se odrazilo například v jejím předsednictví G20 v roce 2022, které diplomaté a politici země zvládli vzhledem k turbulentní globální situaci nadmíru dobře. Je vždy těžké předvídat, zda a jak Indonésie uspěje, ale jedna věc je jistá – Indonésie je zemí, kterou je třeba sledovat.

Prosíme, registrujte se na petru@orient.cas.cz

Prezentace „Geopolitický impuls pro vztah EU a západního Balkánu“

5. prosince 2022, 17:00
Ústav mezinárodních vztahů
Nerudova 3, Praha 1

Oddělení politické sociologie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR zve na prezentaci dokumentu Geopolitical momentum for WB-EU relations: chances and risks for Western Balkans in the context of the war in Ukraine. Trojice autorů zhodnotí posledních šest měsíců geopolitického vzedmutí na západním Balkáně a prozkoumá další možnosti jeho vztahů s Evropskou unií. Může válka na Ukrajině negativně ovlivnit stagnující vztahy EU se západobalkánskými zeměmi, nebo může ve skutečnosti přinést posun v otázkách geopolitického uspořádání, bezpečnosti, energetické spolupráce a rozšiřování EU?

Program (PDF)

Mezinárodní workshop „Rostliny jako/a lidé“

21.–22. listopadu 2022
Seminární místnost Etnologického ústavu AV ČR (5. patro)
Na Florenci 3, Praha 1

Oddělení ekologické antropologie Etnologického ústavu AV ČR ve spolupráci s CEFRES organizuje a srdečně zve na mezinárodní workshop Plants as/and Humans: Southern Epistemologies and ‘Floral Turn’.

Symbióza s rostlinnou říší není jen možností, ale samotnou podmínkou lidské existence. Zesílení této symbiózy, obvykle nazývané domestikace nebo rozvoj zemědělství, radikálním způsobem formovalo svět, ve kterém žijeme. Reflexe světotvorné role rostlin metodami přírodních a společenských věd odhaluje rostliny jako prostředníky zesilujících politických a ekonomických transformací sociálních a ekologických vztahů v různých regionech naší planety. Lidská reflexe tohoto historického působení rostlin je stejně rozmanitá a dynamická a neomezuje se na takzvaný Západ.

Program (PDF)

Podcast Na rozcestí: Často se mluví o míru a bezpečí, ale mír je také o ekonomických a sociálních právech

V novém díle podcastu Na rozcestí mluví ukrajinská socioložka Oksana Dutčak o tom, do jaké míry pod vlivem války na Ukrajině přehodnotila svůj přístup k pacifismu a proč je důležité posílit vliv odborů na Ukrajině a v zemích východní Evropy.

Oksana Dutčak je zástupkyně vedoucí Centra pro sociální a pracovní výzkum v Kyjevě a spolueditorkou časopisu Commons: Journal of Social Criticism. Angažuje se ve spolku E.A.S.T. – Essential Autonomist Struggles Transnational a jednou z autorek manifestu The Right to Resist: A Feminist Manifesto. Doktorát získala na Katedře sociologie Národní technické univerzity Ukrajiny, a magisterský titul v sociologii a sociální antropologii získala na Středoevropské univerzitě. V současnosti je asistentkou na Berlínském institutu pro empirickou integraci a výzkum migrace. Její publikace se týkají tématu práce, pracovních protestů, genderových a socio-ekonomických nerovností.

Continue reading

Debata „Transnacionální feministická solidarita s ukrajinským vzdorem a obnovou“

8. listopadu 2022, 14:00
Kampus Hybernská, budova A, 3. patro
Hybernská 4, Praha 1

Jak ukrajinské feministky přemýšlejí o následcích války? Které bezprostřední genderové nejistoty, ať už spojené s válkou nebo dlouhodobé, vnímají jako prioritní? Jaké mezinárodní odpovědi jsou klíčové pro genderově citlivou obnovu Ukrajiny jak v zemi, tak mimo ni? Genderové aspekty poválečné obnovy Ukrajiny i dopady ruské invaze na uprchlíky a přijímající země budou diskutovat mluvčí z Ukrajiny i Česka.

Registrovat se můžete zde.

Pozvánka (PDF)

Seminář „Napůl zisk, napůl ztráta: Projednávání židovského ekonomického práva u nežidovských soudů“

11. října 2022 od 17:00
ZOOM (online)

Německo-hebrejský paralelní překlad židovských právních textů při soudním sporu u Říšské dvorní rady z roku 1785. Zdroj: Rakouský státní archiv

Bylo běžnou praxí, že v raně moderních dobách přicházeli židovští muži a ženy se svými spory k nežidovským soudům. Přednáška objasní, jak díky těmto probíhajícím rozepřím dosáhla obeznámenost a použitelnost židovského práva u nežidovských soudů ve druhé polovině 18. století svého vrcholu. Na případové studii Říšské dvorní rady (Reichshofrat) ve Vídni vysvětlí otázky kulturní mediace, překladu a právnických strategií v překrývajících se právních systémech Svaté říše římské.

Verena Kasper-Marienberg je docentkou katedry historie na North Carolina State University. Její výzkum se soustředí na protínání židovských a křesťanských komunit v raně moderním období střední Evropy. Zajímá se zejména o otázky právní praxe, genderových vztahů a společensko-ekonomických struktur v raně moderních společnostech.

Akce proběhne pouze v online formě přes Zoom, odkaz zde.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní workshop „Dalit Politics at the Crossroads“

14. července 2022 od 14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Výsledky nedávných voleb do Zákonodárného shromáždění v Uttarpradéši vyvolávají řadu otázek ohledně dalitské politiky v Indii. Znamená nebývalá porážka Strany většinového společenství (BSP) selhání dalitské volební politiky? Nebo se myšlenka pozvednutí neprivilegovaných usadila v politickém mainstreamu a byla rozmělněna a kooptována zavedenými politickými stranami, především BJP? Jak se tradiční kastovní hierarchie proměňují, jak se projevují v politice a jak jsou přijímány různými znevýhodněnými skupinami? A konečně, jaké jsou budoucí vyhlídky a příležitosti pro hnutí cílící na emancipaci marginalizovaných kast a tříd v Indii, ať už skrze politiku nebo prostřednictvím společenské změny?

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)