Videoseminář „Prezidentské volby v USA: lokální a globální význam“

25. listopadu 2020, 6:00 CET
komunikační program ZOOM (online)

Na videokonferenci o místním i světovém významu prezidentských voleb v USA se svými příspěvky vystoupí přednášející z Loyola University (Chicago), DeVry University (Chicago) a Centra globálních studií FLÚ AV ČR (Praha). Videokonference se bude konat online (ZOOM).

Program (PDF)

Mezinárodní workshop „Přezkoumání vazeb mezi občany a politiky v současné Evropě“

19. listopadu 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR zve na mezinárodní workshop pro doktorandy a postdoktorandy Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe. Workshop proběhne v angličtině, registrace do 12. listopadu 2020. Podrobnosti včetně programu zde.

Online workshop „Potravinová bezpečnost a udržitelnost v globálním rámci“

18. listopadu 2020, 14:00—16:30
komunikační program ZOOM (online)

Podle statistik OSN se každý rok na světě vyhodí zhruba třetina potravinové produkce, tedy 1,3 miliardy tun jídla. To je množství, které by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí. Téměř miliarda lidí přitom na světě trpí hladem a podvýživou. Důsledky těchto rozporů jsou nejen zdravotní, ekonomické a politické, ale i ekologické: výroba jídla, a to zejména živočišná, patří mezi odvětví s největším nepříznivým dopadem na životní prostředí. Jaká opatření je potřeba učinit k zajištění lepší distribuce potravin a potravinové udržitelnosti ve státním, mezinárodním a globálním rámci? Jakých řešení je možné dosáhnout na individuální úrovni? A jaká jsou jejich možná úskalí z hlediska vlivu na životní prostředí i lokální pospolitosti?

Online workshop se zaměří na aktuální téma zdrojů potravinové bezpečnosti a jejich zemědělské a společenské souvislosti. Téma bude prezentováno v rámci interdisciplinární spolupráce mezi experimentální botanikou a společenskými vědami.

Prosíme, registrujte se do 16. 11. na emailu jiri.krejcik@soc.cas.cz

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

Videokonference „Iniciativa pásu a cesty: Měly by EU a Rusko podporovat nebo odmítnout čínský globální projekt?“

12. listopadu 2020
komunikační program ZOOM (online)

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Centrem globálních studií Filosofického ústavu AV ČR pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na téma „Iniciativu pásu a cesty: Měly by EU a Rusko podpořit nebo odmítnout čínský globální projekt?“ Konference se bude konat online (ZOOM).

Program (PDF)

Videokonference: 20. ročník Filosofie a sociální vědy s tématem „Iluze o společenském uspořádání“

10.–11. listopadu / 18.–19. listopadu 2020
Praha / Bratislava
komunikační program ZOOM (online)

20. ročník konference Filosofie a sociální vědy, která bude tento rok zaměřena na téma Iluze o společenském uspořádání, se koná ve dnech 10.–11. 11. 2020 v Praze a 18.–19. 11. 2020 v Bratislavě online.

Konferenci pořádá naše Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR společně s Filozofickým ústavem Slovenskej akadémie vied a Ústavem politických vied Slovenskej akadémie vied.

Program (PDF)

Mezinárodní online workshop „Mongolská identita v nebezpečí?“

14. října 2020, od 14:00
komunikační program ezTalks (online)

Orientální ústav AV ČR srdečně zve na mezinárodní workshop Mongol Identity in Danger? Sociolinguistic Perspectives on Mongolia and Inner Mongolia Autonomous Region, organizovaný v rámci Středoasijské platformy. Seminář proběhne online, registrace virtuální účasti zde.

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

Vychází nová kniha „Filosofie a ohrožená Země“

Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský, Filosofie a ohrožená Země. Praha: Filosofia, 2020. ISBN 978-80-7007-621-7

Kniha se zabývá vztahem filosofie k současné ekologické krizi, která se v posledních letech vyostřila zejména v souvislosti s globální změnou klimatu. Poukazuje rovněž na sociální rozměr analyzované problematiky a na některé možnosti praktického řešení především v politické rovině, které by zabezpečily preferenci dlouhodobých zájmů před zájmy pouze krátkodobými. Autoři knihy přitom analyzují originální přínosy pro oblast ekologické filosofie: Jonasovu koncepci etiky pro budoucnost, jež má zakladatelský význam, Apelův akcent na význam diskursu pro ekologické myšlení, Rolstonovo zaměření na problém objektivních hodnot a pohled i na celou axiologickou problematiku, Birnbacherovu tematizaci dlouhodobých zájmů lidstva s možnostmi jejich prosazení v pokusech o politická řešení ekologických – s klimatickou krizí spjatých – problémů či Hösleho aplikaci Hegelovy koncepce vztahu ducha a přírody na ekologickou oblast a rovněž tematizaci sociálních kontextů ekologických problémů v době akcelerující klimatické krize. Kniha je filosofickým příspěvkem k aktuální diskusi o ekologické krizi, který by mohl oslovit odborníky i širší veřejnost.

Nová kniha „Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví“

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský, Pavel Ťupek (eds.), Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7308-982-5

Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly. Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.