Konference o vědecké diplomacii a evropských výzkumných infrastrukturách

30. a 31. října 2019
Hlavní budova AV ČR
Národní 3, Praha 1

Centrum globálních studií pořádá část konference o vědecké diplomacii a evropských výzkumných infrastrukturách. AV ČR ji pořádá ve spolupráci s Evropskou akademií věd a umění jako Danube Academies Conference. Podrobný program konference je k dispozici zde.

Continue reading

Mezinárodní konference „Geopolitika a transnacionální migrace“

25. října 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Fotografie © Antonio Cossa

Výzkum migrace významně přispívá ke kritické reflexi globální spravedlnosti – vztahuje se k otázkám proměn globální ekonomiky a různých forem prekarizace, geopolitických a strukturálních nerovností, transnacionálních genderových ohrožení, k výzkumu přináležení, politické participace a interkulturních vztahů. Cílem konference je diskutovat, jakým způsobem proměny globální politické ekonomie migrace souvisejí se vznikajícím globálním migračním vládnutím. Zdůrazní transnacionalizující se požadavky vycházející z různých geopolitických perspektiv a potřebu rozvinout transnacionální normy a požadavky s ohledem na ekonomická, politická, sociální a kulturní práva migrantů a migrantek.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Continue reading

Mezinárodní konference „Více než text: Antropologické přístupy k literatuře v Evropě a na Blízkém Východě“

18.–19. října 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Jaká je role literární představivosti pro sociální, politické a náboženské změny? Abychom odpověděli na tuto otázku, musíme rozšířit náš pohled i nad rámec literárního textu a zahrnout postupy psaní, publikování, čtení a literární socializace. Antropologické a jiné společensko-vědecké studium literatury představuje malou, ale rozvíjející se oblast výzkumu, která umožňuje pochopit vztah mezi lidskými subjekty a společenskými procesy takovým způsobem, jakým přístupy založené pouze na textu nemohou. Antropologové, historici a literární vědci, kteří pracují s terénní a archivní metodologií, zdůrazňují v pochopení literatury význam neliterárních předmětů, jako jsou kavárny, politická hnutí a revoluční kontexty, motivace a osobní důsledky psaní, učení a výuka techniky psaní, vztah estetiky, třídy, morálky a pohlaví, vyhnanství a migrace. Některá z těchto témat byla studována historicky, ale až do nedávné doby už méně v současném kontextu.

Cílem konference je prozkoumat stav techniky v nově vznikajícím studiu literatury jako společenské praxe a posunout ji dopředu jak z hlediska obsahu, tak metodologie. Důležité je, že zaujímá rozhodně trans-lokální přístup a dává zvláštní – ale nikoli výlučnou – pozornost literatuře na Blízkém východě a ve střední Evropě. Pochopení role, kterou hraje literatura v těchto regionech, je obzvláště důležité v kontextu globalizace a migrací, přičemž literatura se ukázala být důležitým prostředkem k šíření zkušeností, nadějí a strachu napříč kulturními rozdíly.

Program (PDF)

Mezinárodní konference „Krize v Sin-ťiangu / Východním Turkestánu: Nejnovější vývoj a mezinárodní důsledky

17. října 2019
Konferenční sál
Sněmovní 7, Praha 1

Zatýkání Ujgurů, Kazachů a členů dalších menšinových národností, zejména muslimského vyznání, a jejich politická převýchova v regionu Sin-ťiang na severozápadě Číny, známém také jako Východní Turkestán, patří k nejkontroverznějším fenoménům současného světa. Tento neobvyklý postup je přitom jen jedním z mnoha aspektů čínského národního inženýrství ve zdejších muslimských společnostech. Tyto i další kroky čínských úřadů ve Východním Turkestánu vedly ke zhoršení čínských vztahů s částí mezinárodního společenství. Debata svede dohromady aktivisty i experty, kteří budou diskutovat o nejnovějším vývoji ve Východním Turkestánu i jeho mezinárodních důsledcích.

Konference je součástí Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.

Program (PDF)

Konference „Výzvy digitální budoucnosti“

25. září 2019
Vlastenecký sál UK
Ovocný trh 3, Praha 1

Konference se zaměří na téma digitálních technologií, jež jsou významnou výzvou současné globální doby. Týkají se také vztahů mezi důležitými makroregiony světa, konkrétně například mezi Čínou a Evropou, včetně České republiky. Na konferenci byli jako přednášející pozváni významné osobnosti, z ČR například prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, či prof. Roman Barták z katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK. Centrum globálních studií FLÚ AV ČR je jedním ze spoluorganizátorů konference, jež se koná na Univerzitě Karlově.

Podrobnosti najdete v programu konference zde.

Mezinárodní konference „Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)“

16.–18. září 2019
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se snaží propojit různé empirické a historicky založené studie, které zkoumají různé druhy a dimenze mobility a imobility Romů po roce 1945 v Evropě i jinde ve světě. Zasazením těchto mobilit do širších politických, sociálních, historických a kulturních kontextů a vlivů mohou přispěvatelé reflektovat jak dobrovolnou, tak nucenou migraci, vzorce sezónní migrace a různé formy mobility (např. existenciální, fyzická, sociální) jako reakci na represivní podmínky i nově otevřené možnosti v poválečném světě.

Program (PDF)

Continue reading

Nové číslo časopisu Gender a výzkum na téma „Vyjednávání hranic: Transnacionální migrace a gender“

Gender a výzkum, ročník 20, číslo 1/2019: Vyjednávání hranic: Transnacionální migrace a gender, editorky Zuzana Uhde a Petra Ezzeddine

Tematické číslo „Vyjednávání hranic: transnacionální migrace a gender“ obsahuje články, které ilustrují různé analytické pohledy, jak přistupovat ke konceptu hranic v jejich materiálním, ekonomickém, politickém a symbolickém smyslu a jak obohatit analýzu reflektováním genderových struktur a ohrožení v širším kontextu hraničních prostor vycházejících z koloniální a postkoloniální minulosti a proměňovaných globálním kapitalismem. Hranice představují nejen geografickou dělicí čáru oddělující „nás“ a „druhé“, ale také symbolické a kulturní dělicí linie posilující hegemonickou interpretaci přijatelných/nepřijatelných praktik nebo identit.

Více informací

Časopis ke stažení (PDF)

Workshop „Emigrující zvířata a stěhovaví lidé“

10.–11. září 2019
Etnologický ústav AV ČR, dolní sál
Na Florenci 3, Praha 1

Mezinárodní workshop Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and Security in More-Than-Human World si klade za cíl nalézt empirické a analytické synergie mezi studiem pohybu lidí a pohybu jiných živočichů napříč hranicemi, a to hranicemi jak fyzickými, tak symbolickými a biopolitickými. Jejich překročení s sebou nese destabilizaci zavedených pořádků přináležitosti a spouští procesy odcizování a protekcionismu, které doléhají i na světovou politiku. Na workshop jsou zváni účastníci, kteří se podělí o svůj empirický výzkum a konceptualizaci migrace ve vztahově komplexním světě obývaném plejádou živočišných druhů. Se zaměřením na probíhající, historické a očekávané pohyby lidí i nelidí budou zkoumat, jak se proměňuje význam a analytický přínos konceptů jako přináležitost, prekarita, (bio)bezpečnost, invazivnost, ekosystém, domorodost, národ nebo stát. Můžeme stále hovořit o proudu „metafor“ mezi popisy lidské a nelidské migraci, pokud odmítneme vidět tyto jevy jako příslušející k ontologicky nesouměřitelným doménám?

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Continue reading

Konference „Šanghajská organizace pro spolupráci a Evropa: partneři, soupeři či nepřátelé?“

11. září 2019 od 9:00
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

V průběhu posledních desetiletí je Evropa svědkem výrazného ekonomického vzestupu východní Asie, kde se dominantním hráčem stává Čína. Svou vlastní cestu hledá i Rusko, které společně se čtyřmi dalšími postsovětskými státy v roce 2015 vyhlásilo Eurasijskoekonomickou unii. V tomto kontextu se realizuje Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS), jež představuje bezmála polovinu světové populace a vytváří obdobné HDP jako EU. Hlavním cílem pražské konference je analyzovat potenciál a limity ŠOS jako hlavní nezápadní organizace v Eurasii a definovat oblasti (možné) spolupráce a konfliktů jak ve vztahu k EU, tak mezi jednotlivými členskými státy samotnými a dalšími organizacemi.

Program (PDF)

Časopis na téma „Udržitelný vývoj? Společenské a environmentální konflikty“

Tematické číslo časopisu Civitas, 2, 2019
Workshopy s prezentací a diskusí, listopad 2019

Tematické číslo časopisu na téma „Udržitelný vývoj? Společenské a environmentální konflikty“, s workshopy na toto téma v souvislosti s budoucím vývojem globalizace; určeno pro občanskou společnost, nevládní organizace a odbornou veřejnost (Český svaz vědeckotechnických společností, Praha; a Florianopolis, Brazílie).

Obsah čísla