Seminář „Idea československé státnosti“

19. února 2018 od 16:00
Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Seminář Idea československé státnosti: historické konflikty, podstata založení Československa a jeho mezinárodní odkaz je pořádán při příležitosti 100. výročí založení Československa. Na semináři přednesou své přednášky přední znalci uvedené problematiky Miroslav Pauza a Miloslav Bednář. Úvodní příspěvky přednesou velvyslanec Slovenské republiky v ČR J.E. Peter Weiss, místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran a koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Marek Hrubec.

Pozvánka (PDF)
Fotogalerie z akce

Videozáznam semináře na YouTube

Zpráva z akce na webu AVČR
Rozhovor Českého rozhlasu s dr. Miroslavem Pauzou (od 8:40)

Seminář „Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie“

8. února 2018 od 16:30
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR a Institut sociologických studií FSV UK Vás zvou na seminář na téma Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie.

Přednášky přednesou:

  • Emil A. Sobottka (profesor sociologie na univerzitě PUCRS, Porto Allegre, a předseda Brazilské sociologické organizace) – The Religion Diversity in Brazil: Religion and Secularism
  • Tomáš Halík (profesor sociologie na Univerzitě Karlově v Praze a prezident České křesťanské akademie) – Religion in Postsecular Age

Seminář se bude zabývat vztahy mezi náboženstvím, sekularitou a pluralitou, a to jak v evropském kontextu, tak v kontextu brazilském. Po přednáškách a koreferátu dr. Ondřeje Štěcha bude následovat diskuse.

Mezinárodní kolokvium „Důsledky etnografie: Poznání násilí skrze sebe sama a jeho následky“

31. ledna 2018
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Jak tvrdí Sherry Ortner, etnografie ve své minimální definici je „pokusem pochopit jiný svět života použitím svého já v největší možné míře jako nástroje poznání.“ Těžko pak překvapí, že etnografický výzkum mezi lidmi, kteří prožili násilnou zkušenost (ať už vojenskou, komunitní, domácí, sexuální, na sobě samém či jinou), má na badatele velký vliv. Tento vliv se, vzhledem k povaze etnografie, poté přenáší do problémů, které jsou zároveň osobní i epistemologické. Důsledky pro etnograficky obeznámenou osobu přesahují oblast pocitů empatie s účastníky výzkumu i čas a místo terénního výzkumu. V tomto kolokvium bychom se chtěli věnovat metodologickým otázkám spojeným s etnografickým poznáním násilí, jako například problematice mlčení obětí, traumatu z výzkumu, potřebám zkoumaných, či strachu a hrozbám ze strany úřadů či samotných původců násilí.

Prosíme, registrujte se do 19. ledna zde.

Program (PDF)

Seminář „Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové a konfliktní éře“

12. prosince 2017 od 16:30
Filosofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1
3. patro, místnost č. 331

Globální ekonomická a sociální krize zaznamenaná koncem předchozího desetiletí přinesla pokračující intenzivní zájem mezinárodních organizací o problematiku celoživotního vzdělávání a učení s tím, že na trendy z přelomu 20. a 21. století je někdy navazováno plynule, jindy se objevují nová témata a přístupy. Seminář se zaměří na právě dokončenou interdisciplinárně zaměřenou knihu Martin Kopecký a kol., Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové a konfliktní éře (vydavatelství FF UK 2018), která přináší jednak kritickou analýzu aktuálních vzdělávacích politik EU, UNESCO, OECD a Světové banky, jednak analýzu některých přístupů, které měly a mají vliv na pojetí vzdělávacích politik. Autorský kolektiv knihy tvoří odbornice a odborníci z Portugalska, Dánska, Itálie, Německa a České republiky.

Mezinárodní konference „Genderové aspekty blízkovýchodních konfliktů“

8. prosince 2017 od 9:00
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost 205
Národní 3, Praha 1

Jak válečné konflikty v oblasti Blízkého východu ovlivnily životy tamních žen a změnily jejich tradiční společenské role? Kromě obecné analýzy následků konfliktu ve formě násilí spáchaného na ženách se konference zaměří zejména na nové role, které ženy v důsledku války byly nuceny přijmout a které byly do té doby výsadou mužů, jako například ekonomická podpora rodiny, účast v přímém boji, apod.  Výzkum chce poopravit běžné nazírání na blízkovýchodní ženy jakožto pasivní bytosti podřazené mužům a rozbít předsudky o tom, že ženy ve válečných konfliktech jsou pouhými obětmi násilí.

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

„Jádrem sexuálního obtěžování je moc“ – rozhovor  s Cynthií Enloe v příloze LN Česká pozice
— strana 1
— strana 2

Seminář „Idea globálních dějin filosofie: principy a zkušenosti“

29. 11. 2017 od 15:00
Akademické konferenční centrum  AV ČR
Husova 4a, Praha 1

gunnar-skirbekk
Foto: Hilde K. Kvalvaag

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na seminář na téma The Idea of a Global History of Philosophy: Principles and experience, na němž promluví Prof. Gunnar Skirbekk, emeritní profesor filosofie na Univerzitě v Bergenu.

Po přednášce bude následovat diskuse.

Workshop „Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech“

27. listopadu 2017 od 9:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Globální klimatické změny na začátku 21. století s sebou nesou nejen ekologické problémy, ale také rostoucí uvědomění obyvatelstva a vznik nejrůznějších iniciativ, které se snaží na environmentální změny odpovědět. Jak na globální environmentální problémy reagují lidé v různých částech světa? Jaké vyvíjejí individuální a kolektivní strategie? Lze se při řešení ekologické krize inspirovat tradičními modely soužití s přírodou z rozvojových zemí?

Interdisciplinární konference se zaměří na téma sociálních a ekologických hnutí, politik či komunit v Česku i ve světě. Bude zkoumat, jak se díky globálním změnám proměňují hodnoty, životní styl obyvatel planety, ale také instituce a socioekonomická uspořádání. Zaměří se na iniciativy, které dávají do souvislosti globální problémy a navrhují způsoby, jak je glokálně řešit pomocí moderních i tradičních znalostí.

Program včetně abstraktů
Program k tisku (PDF)
Abstrakty příspěvků (PDF)

Fotogalerie

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma na marta.kolarova@soc.cas.cz.

Občerstvení zajištěno.

Kolokvium „Bezpečnost a její cena“

24. listopadu 2017 od 9:30 do 12:30
Zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
Praha 1, Husova 4

V současné době se stáváme svědky nejrůznějších hrozeb (ekonomických a environmentálních) a bezpečnostních rizik (domácí a mezinárodní terorismus, vojenské konflikty), jejichž zdroje a důsledky překračují hranice států a jejichž řešení či prevence, pokud je vůbec možná, má za následek opatření omezující soukromí jednotlivce a nárůst nákladů z veřejných rozpočtů. Proto se se stále větší naléhavostí nabízí otázka, kolik bezpečnosti a ochrany potřebují současné společnosti, a za jakou cenu (ekonomickou a společenskou). Od vlád se očekává, že budou schopny ochránit své občany před hrozbami a riziky nejrůznějšího druhu, postarat se o jejich bezpečnost, a udržet velmi křehkou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou ke spokojenosti občanů. Tato očekávání také souvisí s percepcí role vlády ze strany jednotlivce, kterou ovlivňuje řada faktorů.
Kromě teoretických konceptů budou diskutovány také konkrétní příklady dilematu mezi svobodou a bezpečností.

Kontakt: Zdenka Mansfeldová (zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz)

Program (PDF)
Prezentace (PDF)

Konference „Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů“

14.–15. listopadu 2017 
Informační centrum OSN v Praze
a Akademické konferenční centrum AV ČR


Konferenci o udržitelném rozvoji organizuje Centrum globálních studií FLÚ AV ČR ve spolupráci s Oddělením Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrem OSN v ČR, pod záštitou UNESCO, v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21. Na akci vystoupí přednášející z České republiky a Slovenské republiky.

Continue reading

Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi

18. října 2017
Hlavní budova Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1

Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR uspořádalo společně s předsedkyní AV ČR prof. Evou Zažímalovou akci nazvanou „Akademická diplomacie“, za účelem komparativního zkoumání diplomatických zkušeností velvyslankyň z Evropy, Asie, Latinské Ameriky a arabského světa. Své příspěvky přednesly velvyslankyně Maroka, Číny, Rumunska, Portugalska a Peru.

Zpráva ze semináře